Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
26°C

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego “Czyste powietrze”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”
Zmiana Programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza,
że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej:
„Program”).
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem
priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

1.dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem
wraz z instrukcją wypełniania,
2.dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
kredytu wraz z instrukcją wypełniania.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz
budynków nowobudowanych.
Dla kogo dofinansowanie?
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby
fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:
 dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony
został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
2
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie,
 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta,
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie
o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej
przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który
ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie
w ramach Części 2 i Części 3 Programu.
Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom
wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.
Gdzie składać wnioski?
3.Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.
Uwaga!
Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez:
serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
 wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis
kwalifikowany lub profil zaufany),
3
 w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej
wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji
programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję
operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”.
1.Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach
Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków
udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie
internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu i będzie
podlegała bieżącej aktualizacji1
.
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców,
wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach,
przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu
ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
2.kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż
kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
3.warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank,
kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez
Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
1
Lista banków zostanie opublikowana w momencie uruchomienia naboru wniosków w minimum jednym banku.
4
Dodatkowe informacje
4.W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów
i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów
przedsięwzięć.
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:
 dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1
Programu);
 dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2
Programu);
 dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3
Programu);
Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz
wydatków poniesionych przez Beneficjentów.
5.Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się
na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty
dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe
będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz
z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony
na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej
jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
6.Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie
wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
7.Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie
udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
8.Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie
Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień
złożenia wniosku.
9.W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość
złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową
termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest
możliwe.
5
10.Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)
złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki
wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed
dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go
ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu
rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
11.Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie
wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy
o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu
zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
12.Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową
spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
13.Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno
lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3
(włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,
pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał
antysmogowych.
14.W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz
instrukcja jego wypełniania.
15.Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący
obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach
przedsięwzięcia.
Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów
Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Załączniki:
16.Załącznik nr 1 – Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji
z prefinansowaniem.
17.Załącznik nr 2 – Wzór pisma przewodniego do wniosku o aneks do umowy z prefinansowaniem.
Dokumentacja wdrożeniowa dostępna jest na stronie WFOŚiGW w Toruniu pod adresem:

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-od-03012023

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.