Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Odsłony: 2

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubiewo Nr LVI/410/2022 i Nr LVI/411/2022 z dnia 01 grudnia 2022 r. od 1 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, nie posiadającego kompostownika
  2. 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,  posiadającego kompostownik

W przypadku korzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach.

Zawiadomienia można odbierać w Urzędzie Gminy w Lubiewie, biuro nr 14, do dnia 13 stycznia 2023 r.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji nastąpi wezwanie do udzielenia wyjaśnień.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku ulega również zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy uiszczać do końca każdego miesiąca, którego opłata dotyczy na indywidualny numer konta bankowego, który pozostaje nie zmieniony.