Zmiana stawki opłaty za odpady– ulga w przypadku posiadania kompostowników !!!

Zmiana stawki opłaty za odpady – ulga w przypadku posiadania kompostowników !!!
Informuję, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób
selektywny będzie wynosić 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Ustalono także częściowe
zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
w wysokości 1,00 zł od
stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
W przypadku zadeklarowania kompostownika i skorzystania z ulgi należy pamiętać,
że bioodpadów nie można oddawać w worku!!!
Przypominamy również że od dnia 6 września 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości są
zobowiązani zbierać w
sposób selektywny powstałe na terenie nieruchomości odpady
komunalne. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej. Opłatę tę określono w wysokości
76,00 zł od każdego
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)