Zmiana nazwy ul. 13 Lutego w Bysławiu – Termin zgłaszania uwag do 11 sierpnia

Odsłony: 0

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Gminy Lubiewo zobligowana jest do podjęcia działań eliminujących z przestrzeni publicznej nazw ww. obiektów odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. za propagujące komunizm uważa się nazwy ,,styczniowo – lutowe”. W Gminie Lubiewo obowiązek zmiany nazwy dotyczy ulicy 13 Lutego w Bysławiu.

Nawiązując do konsultacji społecznych w ww. sprawie, w dniu 26 czerwca br. zostało wysłane pismo do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w sprawie wydania opinii co do niezgodności nazwy przedmiotowej ulicy z treścią art. 1 ww. ustawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W przypadku niewykonania obowiązku przez Radę Gminy Lubiewo dotyczącego zmiany nazwy ulicy do dnia 02 września 2017 r. Wojewoda wyda zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ulicy.

W związku z powyższym, proponuję zmianę nazwy ul. 13 Lutego na ul. Długą.

Uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr (52) 33 493 10 wewn. 18 lub osobiście do Urzędu Gminy w Lubiewie pokój nr 3 do dnia 08 sierpnia br.

 

 

 

Aktualizacja: Termin zgłaszania uwag został przedłużony do dnia 11 sierpnia 2017 r.