Żłobek w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

 

Gmina Lubiewo przystąpiła do resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH – edycja 2016” i znalazła się wśród 111 gmin w Polsce, której została przyznana dotacja w wysokości 247 959,00zł.

Projekt pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Bysław poprzez adaptację budynku po byłym posterunku policji oraz zakup wyposażenia” będzie realizowany zakłada upowszechnienie opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwienie dostępu do tego rodzaju opieki na terenie gminy Lubiewo, poprzez utworzenie miejsc dla 20 dzieci.

Obecnie na terenie Gminy Lubiewo nie funkcjonuje żadna tego rodzaju placówka.

Zapotrzebowanie na żłobek w Gminie jest bardzo duże, co wyrażane jest przez mieszkańców na spotkaniach, zebraniach i zgłaszanych potrzebach bezpośrednio do urzędu gminy.

Planowany żłobek zlokalizowany będzie w Bysławiu, jednak będzie on zaspokajał potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi z całej Gminy Lubiewo.

Żłobek powstanie w wyniku adaptacji budynku po byłym posterunku policji, który został przekazany Gminie Lubiewo z zapewnieniem przeznaczenia go na cele społeczne. Tą inwestycją wypełniamy przyjęte zobowiązanie.

Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (zmiana sposobu użytkowania obiektu) czas zakończenia inwestycji planowany jest na grudzień 2016r., natomiast udostępnienie miejsc w żłobku dzieciom planowane jest od 1 stycznia 2017r.

Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, remontowe, wymianę dachu, odnowienie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie chodników, w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych), wykonanie rozbudowy budynku, przebudowę wszystkich instalacji ( wentylacji, co, wod-kan, monitoringu, odgromowej, alarmowej,  elektrycznej).

Ponadto,  planowany jest zakup i montaż pierwszego wyposażenia żłobka, w tym: wyposażenie sali, szatni, aneksu kuchennego i stołówki, łazienki i wc, pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczki, wyposażenie biura.

 

Dzięki realizacji tego zadania nastąpi:

  • zapewnienie opieki dla malutkich dzieci w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
  • stworzenie warunków do rozwoju dzieci, które będą posiadały właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, a dodatkowo liczne zajęcia rozwijające zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Badania wskazują jednoznacznie, że dzieci uczęszczające do żłobka szybciej nawiązują kontakty, uczą się samodzielności, współżycia w grupie, dzielenia się, czekania na swoją kolej, itp.. Daje to podstawę do dalszego rozwoju dziecka, na etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Dzieci takie są bardziej otwarte na ludzi i zmotywowane do poszerzania swoich umiejętności.
  • stworzenie szansy rodzicom i opiekunom małych dzieci na powrót do aktywności zawodowej lub podjęcie pracy czy zakładanie własnej działalności gospodarczej, ze świadomością, że ich pociechy są w bezpiecznym i zaufanym miejscu.
  • stworzenie perspektywy podjęcia wcześniejszej decyzji przez rodziców
    o macierzyństwie,
  • stworzenie atrakcyjniejszej oferty do zamieszkania na terenie Gminy Lubiewo,
  • utworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunek/opiekunów.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna oraz procedura przetargowa.