Zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr 1/2017

Odsłony: 0

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 16 stycznia 2017 r.

 

 

w sprawie: zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych
składanych w ramach otwartego konkursu nr 1/2017

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że:

 

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr 1/2017 na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 1) do dnia 24.1.2017 r.  do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie.
  5. Miejsce zgłaszania kandydatów:

 

 

Urząd Gminy w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo (wejście boczne od strony banku)

 

W związku z brakiem zgłoszenie osób z organizacji pozarządowych, w skład komisji wchodzą

następujące osoby:

  • Wioletta Szymczak – przewodnicząca,
  • Bożena Gniot – zastępca przewodniczącego,
  • Paulina Kuffel – członek,

Zarządzenie