Zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na rok 2021

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 4 stycznia  2021 r.

w sprawie: zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na rok 2021

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
    lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 1) do dnia11.1.2021 r. (poniedziałek)   do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. W przypadku braku zgłoszeń osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy zostanie powołania bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
  5. Miejsce zgłaszania kandydatów:

Urząd Gminy w Lubiewie
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo
pokój nr 15 (sekretariat)

Ogłoszenie NGO

Formularz zgłoszenia do komisji 2021