Zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lubiewo z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie: zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na rok 2023

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. . Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
    w 2023 roku.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
    lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 1) do dnia 10.1.2023 r. (wtorek)   do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. W przypadku braku zgłoszeń osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy zostanie powołania bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
  5. Miejsce zgłaszania kandydatów:

Pliki do pobrania