Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa

Odsłony: 1

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  •  ukończyli 60 lat (kobiety), 
  •  ukończyli 65 lat (mężczyźni),
  •  pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
  •  nie należy ujmować obecnie pełnionej funkcji sołtysa (kadencja trwa nadal).

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.  

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła następnie funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1.    zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2.    oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy pod linkiem: https://lubiewo.bip.net.pl/?a=40650