Zapisz się na bieg 10 lub 15 km – 17 września br.

Odsłony: 5

XV OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG KRAINY TRZECH WIEŻ NAD BORAMI
– 17 września 2022

Serdecznie zapraszamy do zapisów

Link do zapisów poniżej 

https://gpkujawsko-pomorskie.sts-live.pl/Event/Details/254

 

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO EKOLOGICZNEGO BIEGU

KRAINY TRZECH WIEŻ NAD BORAMI

 

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” z siedzibą w Lubiewie

Współorganizatorzy: Gmina Lubiewo

Informacja: Impreza wpisana do kalendarza:

 • Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022
 1. CEL
 • Celem imprezy jest upowszechnianie BIEGANIA jako zdrowej i prostej formy sportu, i wypoczynku
 • Propagowanie wartości proekologicznych i zdrowego stylu życia
 • Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim i w Borach Tucholskich
 • Promowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Borów Tucholskich 
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii, i ochrony środowiska Borów Tucholskich, ich walorów przyrodniczych, kulturowych, i turystycznych
 • uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska
 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju
 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody Borów Tucholskich
 • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym
 • integracja społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych
 • II TERMIN I MIEJSCE
 • Termin biegu17 września 2022 r. (sobota)

Start biegugodz. 11:00, ul. Hallera (przy Szkole Podstawowej i pasażu handlowym w Lubiewie)

Przebieg trasy biegu – teren gminy Lubiewo. Mapa – załącznik nr 1

Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń osób obsługujących bieg i Policji. Ważne: trasa biegu towarzyszącego (10,195 km) częściowo przebiega drogą gruntową (ok. 1,5 km)

Podział biegu:

 • Bieg Główny Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022, dystans – 15 km 
 • Bieg towarzyszący, dystans – 10,195 kmBieg dla dzieci i młodzieży (odrębny regulamin i plakat) 
 1. Limit czasu dla biegaczy – wynosi 2 godz. dla dystansu 15 km oraz 1,5 godz. dla 10,195 km. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 2. Inne – trasa będzie posiadała oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety. Na trasie będą znajdowały się dwa punkty z wodą dla dystansu 15 km oraz jeden dla dystansu 10,195 km.
 3. Punkty medyczne – znajdować się będą na mecie oraz na trasie biegu. Podczas biegu pierwszej pomocy udzielać będzie wynajęta firma zewnętrzna: Transport Sanitarny Ar-Med Marian Kulczyk.

III. UCZESTNICTWO

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 16.09.2022r. 16 lat. Ponadto osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu  wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. 
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów (sobota, 17.09.2022 r.) w godzinach od 8:00 do 10:30. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu własnoręcznie podpisanego (podstawa prawna: Dz.U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001)
 3. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
 5. Organizatory ubezpieczają uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin i przepisy PZLA.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 8. W dniu biegu będzie czynna szatnia, gdzie będzie można się przebrać. Szatnia będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:30. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się w pobliżu Biura Organizacyjnego.
 9. Zawodnicy startujący w biegu wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zawodów przez organizatora w celu późniejszego wykorzystania zdjęć do promocji imprezy tegorocznej oraz jej przyszłych edycji.
 10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko, i zagrożenie wypadku, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci, a także szkód, i strat o charakterze majątkowym).
 11. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., z poz. 922 ze zm.).
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 13. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Dlatego protesty, reklamacje i roszczenia, co do dokładności wyników stanowią wtórne zagadnienie.
 14. Pobranie numeru startowego przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  IV. POMIAR CZASU, ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
 1. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma The North Event Krzysztof Walczak, ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 3. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej elektronicznych zapisów oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 4. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 5. Termin zgłoszenia do biegu on-line mija 15 września 2022 r.
 6. Zawodnicy, którzy dokonują rejestracji elektronicznej, dokonują również wpłaty na rzecz organizatora SRGL „BORY” (wpisowe) w wysokości:
 • 50 zł – jeżeli jest dokonana do dnia 31.07.2022 r. włącznie
 • 60 zł – jeżeli jest dokonana od dnia 01.08.2022 r. do dnia 15.09.2022 r. włącznie
 • 70 zł – w dniu zawodów (zgłoszenia i wpłaty w Biurze Organizacyjnym dokonywane osobiście przez zawodników będą możliwe do godz. 10:30, przy założeniu nie osiągnięcia limitu uczestników na poszczególnych dystansach.
 1. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 2. Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –Pomorskiego 2021 mają prawo do zniżki 10  zł we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu 2022.

 

 1. Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty w terminach określonych powyżej nie otrzymują automatycznie generowanych numerów startowych.
 2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłaty różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 3. W przypadku osiągnięcia limitu po 200 osób dla każdego z dystansów, zapisy zostaną zamknięte. Zawodnicy zapisani i nieopłaceni nie będą mieli już możliwość dokonania opłaty i wzięcia udziału w biegu. W przypadku osiągnięcia limitu przed dniem 17 września 2022 r., zapisy w dniu zawodów nie będą już możliwe.
 4. W przypadku, kiedy limit zawodników nie zostanie osiągnięty przed końcem 15 września 2022 r., zapisy elektroniczne na bieg zostaną zamknięte o północy z dnia 15 na 16 września.
 5. Opłata raz uiszczona przez zawodnika, w przypadku osobistej decyzji zawodnika o wycofaniu się z uczestnictwa w biegu zgłoszona do Biura Biegu (e-mail: srglbory@gmail.com) do dnia 16.09.2022 r., podlega zwrotowi w wysokości 50 %.
 6. Wydawanie pakietów oraz numerów startowych odbywać się będzie w oznaczonym punkcie Biura Organizacyjnego w dniu 17 września 2022 r. w godz. 8:0010:30.
 7. Zawodnicy biorący udział w biegu na specjalnych warunkach: bieg z wózkiem, z przewodnikiem wypełniają oświadczenie określone w załączniku do Regulaminu.
 8. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy:
 • w wieku powyżej 70 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 •  z terenu gminy Lubiewo
 1.   W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy
 • bon żywnościowy na ciepły posiłek
 • pakiet sponsorski (ważne: istnieje możliwość rezygnacji z pakietu sponsorskiego/gadżetu w zamian za obniżenie wpisowego określonego w pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu o 15 zł; uczestnik w momencie rejestracji wybiera opcję „pakiet sponsorski – NIE”)
 • medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z Regulaminem)
 • numer do losowania nagród rzeczowych.
 1.   Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.lubiewo.pl, www.lubiewo.pl/bory i www.maratonypolskie.pl oraz na profilu FB SRGL „Bory” www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rozwoju-Gminy-Lubiewo-BoryV. KLASYFIKACJE


Bieg główny – 15 km

 1. Kategoria OPEN w biegu kobiet (K) i mężczyzn (M) nagradzane są pierwsze trzy miejsca.
 2. Kategorie wiekowe biegu kobiet i mężczyzn:
K/M – 20 16 – 29 lat
K/M – 30 30 – 39 lat
K/M – 40 40 – 49 lat
K/M – 50 50 – 59 lat
K/M – 60 60 – 69 lat
K/M – 70  70 lat i więcej
 1. Lotne premie – na trasie biegu przewidziane są lotne premie.
 2. Klasyfikacja Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego – punktacja w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zgodna jest z Regulaminem „Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, i dostępna na stronie internetowej Maratony Polskie. Regulamin Grand Prix – załącznik nr…
 3. Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z czwórki biegaczy (mogą być mieszane). Do klasyfikacji drużynowej zaliczanych jest 4 najlepszych zawodników podających jednakową przynależność klubową. Jeżeli dana jednostka wystawi dwie drużyny, to automatycznie zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy w kolejności od 1 do 4 tworzą pierwszą drużynę, następne 4 kolejną. Wygrywa drużyna, której łączny czas czterech zawodników będzie najszybszy.

Bieg towarzyszący – 10,195 km 

 1. Kategoria OPEN w biegu kobiet (K) i mężczyzn (M) nagradzane są pierwsze trzy miejsca.
 2. Kategorie wiekowe dla biegu towarzyszącego nie są przewidziane.

 

 1. NAGRODY 

 Bieg główny 15 km 

 1. Za zajęcie w biegu I – III miejsc w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn – puchary i nagrody finansowe.
 2. Za miejsca I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn  – statuetki i nagrody.
 3. Lotne premie – organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
 4. Dla najlepszych 3 mężczyzn i kobiet z terenu gminy Lubiewo – statuetki i nagrody.
 5. Dla najstarszego zawodnika/zawodniczki – puchar/statuetka.
 6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z Regulaminem otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 7. Organizatorzy przewidują losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich zawodników. 
 8. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej open nie będą ujmowani do nagradzania w kategoriach wiekowych.

Bieg towarzyszący – 10,195 km 

 1. Za zajęcie w biegu I – III miejsc w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn – puchary
  i nagrody finansowe.  
 2. Dla najlepszych 2 mężczyzn i kobiet z terenu gminy Lubiewo – statuetki i nagrody.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z Regulaminem otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 4. Organizatorzy przewidują losowanie nagród rzeczowych spośród wszystkich zawodników.

VII. SPORTOWE IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Biegi uliczne dla dzieci i młodzieży wg odrębnego regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Biegi odbędą się bez względu na pogodę
  • Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych
  • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania
  • Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy
  • W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywany przez sędziów. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy wraz z agrafkami do przypięcia i chip
  • Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego i chipu może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej)
  • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronach internetowych www.lubiewo.pl, www.lubiewo.pl/bieg , www.maratonypolskie.pl
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników
 • Uroczyste zakończenie imprezy ok. godz. 13:30
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator
 • Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Biegu, przed rozpoczęciem imprezy
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwan

 • VIII.  FESTYN ULICZNY 

W dniu biegu w godzinach 09:00 – 14:00 na terenie ulicy Hallera w Lubiewie odbędzie się festyn uliczny. Szczegółowy program imprezy podany zostanie w późniejszym terminie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają miłośników biegania i ekologii wraz z całymi rodzinami na niezapomniany weekend w Krainie Trzech Wież nad Borami.

 

Mapa 15 km

Mapa 10 km

 

KONTAKT:

Biuro Organizacyjne Biegu 

Grzegorz Okonek, tel. 601 721 969

Marzena Ochendal, tel. 697-112-166

E-mail: srglbory@gmail.com