Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiewo:

  1. Bioodpady mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości.
  2. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
  3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

  1. Lokalizacja kompostownika na terenie nieruchomości musi być zgodna z obowiązującymi przepisami regulującymi warunki techniczne budynków i ich usytuowanie.
  2. Zasady eksploatacji przydomowych kompostowników:

1) organizowanie kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni;

2) kompostowania nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza;

3) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, a w okresie upałów powinny być nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności kompostu;

4) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, w tym na dole warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie warstwy odpadów organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogrodowej lub torfu;

5) pryzma kilka razy w roku powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu.

 

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

(podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym)