Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na realizację zadań publicznych

Odsłony: 0

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania polskości i świadomości obywatelskiej,
  3. przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,

 

Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia do dnia 5 lutego br. do godz.15:00 – data dostarczenia do Urzędu Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, Referat Oświaty Kultury, Sportu Promocji i Turystyki (wejście boczne od strony Banku Spółdzielczego Koronowo oddział Lubiewo).

Nie usunięcie wskazanych uchybień formalnych lub złożenie po wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Kontakt:

Wioletta Szymczak
Urząd Gminy w Lubiewie

tel. 512 864 125

 

Lp.

 

Nr oferty

 

Dane organizacji pozarządowych

Tytuł zadania Uchybienia formalne
1 1 Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – koło nr 6 w Bysławiu
Emeryci wyjadą – młodym przekażą. – brak zgodności kserokopii z oryginałem pełnomocnictwa,

– brak właściwych skreśleń na oświadczeniu oferenta.

2 2 Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubiewie Pięć smaków – smacznie, zdrowo i prosto – warsztaty kulinarne – brak pełnomocnictwa
3 3 Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich
w Lubiewie
Nasze smaki – uzupełnienie drugiego podpisu
o określenie funkcji pełnionej
w organizacji,

– uzupełnienie pkt. 10 i 14 w III części oferty.

4 4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 5 w Lubiewie Bory Tucholskie – Zakopane – różnice widziane oczyma seniorów – brak zgodności kserokopii z oryginałem pełnomocnictwa,

– brak oświadczenia oferenta

5 5 Uczniowski Klub Sportowy „KADET” przy SP Bysław Ze sportem przez życie – brak pieczęci organizacji oraz osób funkcyjnych lub w przypadku braku pieczęci pełnionych funkcji przy osobach składających podpis.
6 6 Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo

Bysław

Aktywny tryb życia to mój przyjaciel sportowy – brak oświadczenia oferenta

–  przekroczenie procentowe wynagrodzenia osobowego trenera do wnioskowanej dotacji

7 8 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa” Bysławek Bysławek dawniej
i dziś
– brak właściwych skreśleń na oświadczeniu oferenta.
8 11 Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon” Klonowo 21, 89-526 Lubiewo Warsztaty kulinarne „Zdrowo jem – więcej wiem” jako forma przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom – poprawa błędów rachunkowych w kosztorysie,

– dokonanie właściwych zapisów w tabeli kosztorysu.