Wycinka lasu

Wójt Gminy Lubiewo informuje, że w dniu 07.01.2021 r. została podpisana umowa z
Zakładem Usług Leśnych Zryw – Pol Jerzy Nakielski ul. Piszczek 1 89-500 Tuchola na
wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lubiewo – zadanie IB, AGROT, PIEL,
na powierzchni 1,53 ha, w tym: pozyskanie i zrywka drewna tartacznego, pozyskanie i zrywka
drewna średniowymiarowego, pozyskanie i zrywka drewna opałowego na działce o nr ewid.
757/1 w Bysławiu, oddział 1, pododdział b, stanowiących własność Gminy Lubiewo, położonej
w miejscowości Bysław. Przewidywana ilość drewna do pozyskania 521 m3
Termin realizacji zamówienia: od dnia 10.01.2021 do dnia 26.03.2021 r. Za wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu
ofertowym, załączonym przez Wykonawcę do oferty tj. 26 025,84 zł z VAT

.
Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak
(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)