Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Informujemy, iż w dniach 15-28 lipca 2022 r., Gmina Lubiewo przekazała beneficjentom projektu 39 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych i 1 tablet zakupiony w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków zakończył się w listopadzie ub.r.

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Lubiewo jest zobowiązana do utrzymania i monitorowania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone w procedurze, która jest załącznikiem do umów darowizny.

W ramach dodatkowego naboru na listę rezerwową w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”., który zakończył się dniu 22 lipca br., wpłynęły 4 wnioski. Aktualnie trwa ich rozpatrywanie pod kątem spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.