Wprowadzone zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2

Wprowadzone zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Tarcza Antykryzysowa 1 Tarcza Antykryzysowa 2
Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesienie kryterium przychodowego warunkującego prawo do świadczenia. Konsekwencją tego jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Nowe zasady mają zastosowanie do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.   Dotychczas prawo do świadczenia było uwarunkowane tym aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie to 15 595,74 zł).
Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność  jeżeli: doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,przychód z tytułu prowadzonej działalności  uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,jeżeli zwiesiła jej prowadzenie to po 31 stycznia 2020 r.,przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku był niższy od 15 595,74 zł  (dla wniosków składanych w kwietniu i maju) – warunek ten dotyczy aktywnych płatników składek i tych co zawiesili działalność,nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność  jeżeli: doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,przychód z tytułu prowadzonej działalności  uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.  
Umożliwienie przyznania świadczenia osobom, które zawarły umowę cywilnoprawną po 31 stycznia 2020 r. i przed 1 kwietnia 2020 r. Nowe zasady mają zastosowanie do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.   Dotychczas prawo do świadczenia miały osoby, które miały zawarte umowy przed 1 lutego 2020 r.
Świadczenie przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną jeżeli: umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r.przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku był niższy od 15 595,74 zł dla wniosków składanych w kwietniu i maju (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku). Świadczenie przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną jeżeli: umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku był niższy od 15 595,74 zł dla wniosków składanych w kwietniu i maju (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
Wprowadzono możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia z jednoczesnym zachowaniem delegacji dla Rady Ministrów umożliwiającej przyznanie ponownej jego wypłaty.   Dotychczas świadczenie było jednorazowe, a jedynie w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów mogła zdecydować o jego kolejnej wypłacie.
Jednorazowe świadczenie. Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia mogła ustalić ponowną wypłatę świadczenia dla osób które otrzymały już to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu epidemii oraz skutki nią wywołane. Trzykrotna wypłata świadczenia. Ponowna wypłata realizowana jest na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, w którym wskazuje, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po dokonanej wypłacie poprzedniego świadczenia. Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia może ustalić ponowną wypłatę świadczenia dla osób które otrzymały już to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu epidemii oraz skutki nią wywołane.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Tarcza Antykryzysowa 1 Tarcza Antykryzysowa 2
Umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek płatnikom, którzy zgłosili się jako płatnicy składek w okresie od 1 luty 2020 r. do  31 marca 2020 r. Dla tych płatników ustalana jest liczba osób w ubezpieczeniach społecznych (warunkująca możliwość skorzystania z ulgi) odpowiednio na dzień 31 marca, 30 kwietnia 2020 r.  Dotychczas prawo do zwolnienia z opłacania składek mieli płatnicy zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniali określoną liczbę osób w ubezpieczeniach społecznych.
Rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek o płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Zwolnienie obejmuje 50% należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, za który następuje zwolnienie. Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności.   Dotychczas prawo do zwolnienia mieli wyłącznie płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmowało 100% należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, za który następuje zwolnienie. Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności.
Zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek przysługiwało płatnikom, którzy: na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r., w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek przysługiwało płatnikom, którzy: na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r., w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.
Umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek płatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli rozpoczęli jej prowadzenie w okresie od 1 lutego do 31 marca 2020 r. Dotychczas ze zwolnienia mogli skorzystać płatnicy prowadzący pozarolniczą działalność, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.
Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli: rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020). Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli: rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020).
Rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek o spółdzielnie socjalne.   Dotychczas mogły skorzystać wyłącznie gdy były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
Zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek przysługiwało spółdzielniom jako płatnikom, którzy: na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r., w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek przysługuje spółdzielniom zgłoszonym jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie przysługuje w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.   Dotychczas przy ustalaniu liczby ubezpieczonych były uwzględnianie wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych.
Wprowadzono zwolnienie ze składek już opłaconych za marzec 2020 r. dla płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych oraz dla płatników prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Pozostawiono możliwość zwolnienia nieopłaconych składek za kwiecień i maj 2020 r.   Dotychczas zwolnienie za marzec obejmowało wyłącznie nieopłacone składki.
Wprowadzono przepis, że za miesiąc za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia składek dokumenty rozliczeniowe korygujące nie są księgowane na kontach płatników składek. Dane z tych dokumentów są zapisywane wyłącznie na kontach ubezpieczonych. Brak podstaw do dochodzenia należności powstałych w wyniku korekty.   Dotychczas obowiązywały ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych za miesiące zwolnione z opłacania.

ODSTĄPIENIE OD NALICZANIA ODSETEK

Wprowadzono możliwość skorzystania na wniosek ze zwolnienia z opłacenia odsetek za zwłokę za okres od stycznia 2020 r. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Szczegóły dotyczące Tarczy Antykryzysowej na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa