Wójt Gminy Lubiewo ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

b) podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej
i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych,


c) przeciwdziałania patologii i uzależnieniom,


d) turystyki i krajoznawstwa,

Termin na składanie ofert: od dnia 19 grudnia 2022 do 12 stycznia 2023 r. do godziny 11.00.

pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Gminy w Lubiewie

 ul. Hallera 9 , 89-526 Lubiewo, biuro nr 15 (sekretariat) do godz. 11.00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy w Lubiewie, (nie data stempla pocztowego).

więcej informacji na stronie https://lubiewo.bip.net.pl/?a=40265#