Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo “Borowiacka Tęcza” w Lubiewie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 4. § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780).
 6. Wytyczne dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 29.04.2020r. (GIS, MZ i MEN)
 7. Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.).

I. Cel procedury

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pracownikom podczas pobytu
  w placówce w okresie epidemii COVID-19.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dzieci, pracowników i ich rodzin .
 3. Zapobieganie szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.
 4. Zapewnienie opieki nad dziećmi, w szczególności tych, których rodzice podejmują pracę związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii.

II. Przedmiot i zakres

 1. Procedura określa zasady postępowania w placówce opiekuńczo wychowawczej, których przestrzeganie zwiększy bezpieczeństwo dzieci, personelu i innych osób przebywających w placówce oraz ich rodzin, zminimalizuje ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19 oraz ograniczy rozprzestrzenianie się choroby.
 2. Określone w procedurze zasady postępowania dotyczą personelu placówki, dzieci, ich rodziców/opiekunów/rodzin oraz innych osób i obowiązują w danej placówce.

III. Definicje i terminy

 1. choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;
 2. choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna – choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne;
 3. COVID-19 – ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywołana wirusem SARS-CoV-2;
 4. dezynfekcja – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych;
 5. epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących;
 6. izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;
 7. kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
 8. nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zdrowej bez ograniczania jej swobody przemieszczania się, będącej w strefie osoby podejrzanej  lub chorej lub zakażonej.
 9. podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną;
 10. podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia;
 11. stan epidemii – sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii;
 12. zabiegi sanitarne – działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
 13. zagrożenie epidemiczne – zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii;
 14. wirus SARS-CoV-2 – wirus należący do grupy koronawirusów, osłonkowy, z pojedynczą nicią RNA.
 15. Wykaz Produktów Biobójczych- zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych.

IV. Informacje wstępne

 1. Od dnia 18 maja 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo “Borowiacka Tęcza” w oddziałach w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 16  prowadzi się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zabawy dydaktyczne.
 2. W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej mogą skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 3. Na terenie przedszkola nie przebywają osoby z zewnątrz nie będące pracownikami i dziećmi. Osoby z zewnątrz wchodzą tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Do przedszkola przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi poniżej 60 roku życia.

Odpowiedzialność i obowiązki

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor placówki.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych dzieci z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor placówki.
 4. Obowiązki wszystkich pracowników placówki:
 5. prowadzą samoobserwację swojego stanu zdrowia i pomiar temperatury ciała dwa razy dziennie;
 6. w przypadku wystąpienia objawów sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem, a  w szczególności gdy wystąpi gorączka, kaszel, duszność, osłabienie nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki;
 7. dbają o higienę osobistą, myją ręce, a przy każdym wejściu i wyjściu
  z palcówki jak i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk;
 8. nie przemieszczają się bez powodu i zachowują od siebie dystans społeczny ok. 2m;
 9. w kontaktach z rodzicami/opiekunami dzieci i innymi osobami wchodzącymi do placówki stosują maseczkę ochronną.
 • Obowiązki Dyrektora placówki:
 • ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19;
 • współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej;
 • planuje, organizuje i monitoruje pracę personelu w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego spowodowanych epidemią COVID-19;
 • informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną ze skierowaniem dziecka do placówki;
 • zapewnia  pomieszczenie do odizolowania osoby podejrzanej o zachorowanie na COVID-19, od innych osób przebywających w placówce;
 • zapewnia środki do utrzymania czystości i porządku w placówce, środki higieniczne do mycia i dezynfekcji rąk,  środki ochrony indywidualnej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki do dezynfekcji sprzętu, wyposażenia i powierzchni.
 • wyposaża placówkę w zdalne termometry do pomiaru temperatury ciała.
 • organizuje przy wejściu do obiektów stanowisko do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych wyposażone w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk, instrukcję dezynfekcji rąk;
 • zamieszcza przed wejściem do placówki informację o zakazie wstępu dla osób nieuprawnionych oraz obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki.
 • pomieszczenia higieniczno – sanitarne wyposaża w środki do higienicznego mycia i suszenia rąk oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk,
  a w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych dla personelu również   instrukcje dezynfekcji rąk;
 • zapewnia umieszczenie w widocznym miejscu w placówce instrukcji zdejmowania i zakładania rękawiczek jednorazowych oraz zdejmowania i zakładania maseczki oraz kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej;
 • ogranicza wstęp do placówki osobom do tego nieupoważnionym;
 • zapewnia umieszczenie w widocznym miejscu w placówce numeru telefonu do Urzędu Gminy w Lubiewie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi i służb medycznych.
 • Obowiązki personelu pedagogicznego:
 • podejmują pracę wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu;
 • podejmują działania opiekuńcze i edukacyjne
 • organizują wyjścia poszczególnych grup na teren boiska szkolnego, tak aby grupy nie miały ze sobą kontaktu;
 • unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub w jednym miejscu na placu zabaw;
 • organizują codzienną gimnastykę dla dzieci przy otwartych oknach.
 • Obowiązki personelu pomocniczego:
 • usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
 • wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
 • wykonują codzienne prace porządkowe pomieszczeń przedszkola w tym pomieszczeń  sanitarnohigienicznych wg ustalonych harmonogramów, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnohigienicznych;
 • codziennie po opuszczeniu sal przez dzieci i w razie potrzeby dezynfekują sprzęt i wyposażenie ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, stołów do spożywania posiłków;
 • dokumentują podejmowane czynności dotyczące procesów sprzątania, mycia i  dezynfekcji pomieszczeń (prowadzą zapisy na karcie pomieszczenia);
 • odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem;
 • przyprowadzają i odprowadzają dzieci od/do wejścia do placówki, a podczas tych czynności noszą maseczkę ochronną.
 • Obowiązki rodziców:
 • zapoznają się z procedurami obowiązującymi w placówce w okresie epidemii COVID-19;
 • monitorują stan zdrowia dziecka i przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje w tym zakresie;
 • do przedszkola przyprowadzają tylko zdrowe dzieci;
 • nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, w sytuacji gdy w domu przebywa ktoś na  kwarantannie lub jest w izolacji z związku z zakażeniem SARS-CoV-2;
 • stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki.
 • dzieciom które ukończyły 4 lata zapewniają indywidualną osłonę na usta i nos w drodze do i z przedszkola;
 • zapewniają by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów;
 • uczą dziecko podstawowych zasad higieny m.in. mycia rąk wodą z mydłem, zasad higieny podczas kaszlu, kichania oraz zasad zachowania w okresie epidemii dotyczących nie podawania ręki na powitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust i innych;
 • sami przestrzegają zasad higieny i są wzorem do naśladowania dla swoich dzieci;
 • w sytuacji koniecznego wejścia na teren placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i stosują maseczki ochronne;
 • są zobowiązani do odbierania telefonów od personelu przedszkola co umożliwi szybką komunikację w nagłych sytuacjach.
 • w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej zobowiązani są do jak najszybszego odbioru dziecka z placówki.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Do przedszkola przyprowadzane są przez rodziców tylko dzieci zdrowe.
 2. Do przedszkola nie może uczęszczać dziecko, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie.
 3. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Przy wejściu do budynku wszyscy dorośli obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 5. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola – od 6.45 – 8.00. W wyznaczonym czasie:
 6. rodzic powiadamiania dzwonkiem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka.
 7. w wyznaczonym do tego miejscu  rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, któremu przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka
  i jego samopoczucia oraz dokonuje pomiaru temperatury dziecka (tylko dziecko z temperaturą do 370C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki);
 8. w przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka
  w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci z jednej grupy), odpowiedzialny jest za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie
  z dzieckiem rąk oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali;
 9. pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje
 • Czas odbierania dziecka z przedszkola – od 14.30 – 15.45. W wyznaczonym czasie rodzic:
 • rodzic powiadamia dzwonkiem pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 • rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych osób;
 • pracownik przedszkola pomaga się dziecku ubrać i odprowadza je do rodzica.
 • Rodzice dowożą dzieci do przedszkola we własnym zakresie.

Organizacja pracy przedszkola

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do przedszkola są zamknięte
  w godz. 6.45 – 15.45. Chęć wejścia do przedszkola sygnalizuje się dzwonkiem.
 2. Liczebność dzieci w grupie wynosi maksymalnie 12 dzieci, przy czym jest to uzależniona od wielkości sali ( 4m² na jedno dziecko )
 3. Usuwa się z sali przedmioty i zabawki, których nie można codziennie dezynfekować, tj. pluszaki, puzzle, gry planszowe, kredki, itp. oraz wykładzinę dywanową.
 4. Dzieciom zapewnia się miejsce do zabawy na matach, materacach lub powierzchniach, które nadają się do mycia i dezynfekcji.
 5. Podczas zabaw swobodnych i dydaktycznych podejmowane są starania
  o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu tylko pojedynczo lub w grupach dwuosobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.
 6. Przy jednym stoliku maksymalnie może siedzieć 2 dzieci z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 7. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz opiekunami: nauczycielem
  i woźną.
 8. Każda grupa korzysta z odrębnych pomieszczeń sanitarno – higienicznych,
  w których poza standardowym wyposażeniem (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe), umieszcza się również instrukcje mycia rąk.
 9. Organizacja pracy w placówce gwarantuje nie stykanie się ze sobą dzieci
  z różnych grup np. podczas pobytu na placu zabaw lub w przestrzeni komunikacyjnej.
 10. Do jednej grupy przydzielone są 2 nauczycielki, które pracują z dziećmi maksymalnie 4,5 godziny dziennie wg ustalonego harmonogramu.
 11. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia z dziećmi
  i prowadzi zabawę ruchową przy otwartym oknie.
 12. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, często i regularnie myją ręce, szczególnie przy wejściu rano do sali, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 13. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 14. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejących na terenie przedszkola placów zabaw i boiska, każda grupa osobno wg ustalonego harmonogramu – załącznik nr 1.
 15. Po skorzystaniu z placu zabaw sprzęt jest dezynfekowany.
 16. W okresie epidemii nie są organizowane wyjścia dzieci poza teren placówki.
 17. W placówce zapewnia się możliwość szybkiej komunikacji personelu placówki
  z rodzicami/opiekunami dzieci, a wszelkie informacje są przekazywane telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez pracownika przyjmującego/odprowadzającego dziecko.
 18. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów.

Edukacja dzieci

 1. W placówce podejmowane są działania edukacyjne dzieci dotyczące:
 2. przyczyn zmiany zasad postępowania w placówce;
 3. konieczności przestrzegania zasad higieny między innymi w zakresie:
 4. prawidłowego korzystania z sanitariatów,
 5. mycia rąk,
 6. prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 7. zakazu (o ile pozwalają na to możliwości dziecka) wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci (dostosowane do wieku i możliwości dzieci)
 8. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej;
 9. technik przestrzegania higieny np. właściwego mycia rąk, postępowania podczas kaszlu, kichania itp.

Higiena osobista, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni i pomieszczeń

 1. Przed wejściem do przedszkola należy skorzystać z płynu dezynfekującego ręce. Dotyczy to wszystkich osób dorosłych wchodzących do przedszkola, pracowników i rodziców.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny, a w szczególności:
 3. mycia rąk przez 30s mydłem po korzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłków i zawsze w sytuacji koniecznej;
 4. dezynfekowania rąk (dotyczy wyłącznie osób dorosłych) środkiem dezynfekcyjnym o działaniu wirusobójczym zawsze po wejściu do placówki, przed podjęciem pracy, przed wyjściem z placówki i zawsze gdy istnieje taka konieczność;
 5. przestrzegania zasad kaszlu i kichania;
 6. zachowywania dystansu społecznego w stosunku do innych osób wynoszącego minimum 2m (nie dotyczy kontaktu opiekunów i dzieci w danej grupie);
 7. ograniczenie noszenia biżuterii, w szczególności na rękach; 
 8. W sytuacji kontaktu personelu placówki z rodzicami/opiekunami/innymi osobami wchodzącymi na teren placówki, wszystkie osoby zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych i utrzymywania co najmniej 2m dystansu od siebie, noszenia rękawiczek lub dezynfekowania rąk;
 9. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych dla personelu poza standardowym wyposażeniem (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe), umieszcza się również instrukcje mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz nakładania i zdejmowania maseczki ochronnej.
 10. Wszystkie pomieszczenia utrzymywane są w czystości i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń wspólnych, komunikacyjnych
  i sanitarno – higienicznych.
 11. Sprzątanie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się według określonego harmonogramu, minimum raz dziennie po wyjściu ostatniego dziecka
  i każdorazowa w razie potrzeby.
 12. Zabiegi sanitarne pomieszczeń podlegają monitorowaniu
 13. W procesach mycia stosowane są standardowe detergenty i sprzęt.
 14. Do dezynfekcji rąk i powierzchni wykorzystywane są preparaty na które wydane zostały odpowiednie pozwolenia i ujęte zostały Wykazie Produktów Biobójczych.
 15. W okresie epidemii COVID-19 w placówce stosowane są środki dezynfekcyjne o działaniu wirusobójczym:
 16. do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia nie mającego kontaktu z żywnością,
 17. do dezynfekcji powierzchni, urządzeń mających kontakt z żywnością,
 18. do dezynfekcji rąk.

Załącznik nr 2 – Wykaz środków dezynfekcyjnych (karty charakterystyki produktów, zasady bezpieczeństwa).

 1. Podczas dezynfekcji przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu oraz czas ekspozycji i czas wywietrzenia pomieszczenia, wyposażenia po zabiegu
 2. Dezynfekcja sprzętu, wyposażenia, zabawek na salach pobytu dzieci odbywa się raz dziennie i każdorazowo w razie potrzeby, bez dostępu dzieci przez okres minimum 15 minut.
 3. Powierzchnie dotykowe klamki, kontakty, blaty dezynfekowane są 3 razy dziennie a ich dezynfekcja jest odnotowywana – załącznik nr 3
 4. Toalety dziecięce i dla pracowników są dezynfekowane co 3 godziny a ich dezynfekcja jest odnotowywana – załącznik nr 4
 5. W salach pobytu dzieci nie znajdują się przedmioty, zabawki, sprzęty, które są trudne do utrzymania w czystości w tym do dezynfekcji.
 6. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a gdy nie ma takiej możliwości jest oznakowany i wyłączony z użytkowania.
 7. Pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice oraz fartuchy z długimi rękawami, których używa się w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.

Zasady funkcjonowania żywienia

 1. Z żywienia przygotowywanego przez pracowników stołówki Szkoły Podstawowej w Lubiewie obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola (śniadanie i obiad).
 2. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich posiłków.
 3. Dzieci spożywają posiłki w sali zajęć dostarczone z kuchni przez pracownika przedszkola.
 4. Personel obsługi nie ma bezpośredniego kontaktu z dziećmi i opiekunami dzieci. Przygotowane posiłki i naczynia pozostawiane są w korytarzu przed stołówką.
 5. Przy posiłku dzieci siedzą po 2 osoby przy stoliku z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 6. Stoliki są dezynfekowane przed i po posiłku.
 7. Posiłki podawane są dzieciom na naczyniach stołowych.
 8. Procesy mycia naczyń odbywają się w zmywalni naczyń na terenie placówki
  z zachowaniem standardowych zasad.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone
  w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala “Żabki”.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba (woźna) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki i kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodzica.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytku pomieszczenia.
 4. Dyrektor przedszkola zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie przedszkola zachorowania na COVID – 19.
 5. Wstrzymuje się wejście do placówki dla innych osób, w tym wstrzymuje się przyjmowanie dzieci.
 6. O zaistniałej sytuacji informuje rodziców pozostałych dzieci i organ prowadzący.
 7. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko, są jak najszybciej dezynfekowane.
 8. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika przebywającego na swoim stanowisku pracy należy natychmiast opuścić swoje miejsce pracy udając się do pomieszczenia izolującego i powiadomić dyrektora. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wydaje stosowne zalecenia.
 9. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie pracownik/dziecko/inna osoba, jak również ustalenie wykazu osób
  z którymi miał kontakt.
 10. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
 11. Na polecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w placówce mogą zostać wdrożone dodatkowe procedury w zależności od sytuacji.

Informacje końcowe

 1. Podjęte działania zapobiegawcze nie pozwalają w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19 z czego muszą zdawać sobie sprawę rodzice/ opiekunowie dzieci i pracownicy placówki.
 2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/natychmiastowego oddzwonienia.
 3. Rodzice pisemnie składają oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą i jej przestrzeganiu – załącznik nr 5
 4. Upoważnienia udzielone do odbierania dziecka zachowują ważność.

Bysław, 11.05.2020

                                                                     Dorota Hass – Goliszek

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo