Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego!!!

W oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Lubiewo  poniżej zamieszcza informację oraz wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Przed wejściem w życie cytowanej wyżej ustawy Gmina Lubiewo zbierała ankiety w celu oszacowania zapotrzebowania zakupu węgla przez mieszkańców.

Ankiety te nie były wiążące i nie stanowiły one wniosku ! Osoby, które nie złożyły ankiety, mogą również złożyć wniosek!

Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku na załączonym druku.

Wniosek o zakup preferencyjny może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednocześnie informuję, że wnioskodawcy którzy zakupili węgiel wcześniej (przed złożeniem wniosku) , po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe nie są uprawnieni do zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023.

Stosowny wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Lubiewo, w biurze nr 8, w dniach i godzinach pracy Urzędu – podpisując wniosek podpisem osobistym,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Złożenie wniosku stanowi zobowiązanie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236).

Termin składania wniosków:  do 5 grudnia (poniedziałek) 2022 r.

Ilość paliwa stałego dostępna do jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

1)     1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2)     1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 zł brutto za 1 tonę (3000 zł brutto za 1,5 t) .

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla!!!

Pliki do pobrania