„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS”

Od miesiąca października 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS”. Wniosek został złożony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi priorytetowej: II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 190.320,00 zł. Projekt nie wymagał wkładu własnego, całość jest finansowana z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiewie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy społecznej w gminie Lubiewo. Zmiana organizacji będzie polegała na oddzieleniu części zdań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej i usług, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do OPS. W ramach działań projektu zostaną wyłonione: stanowisko do spraw pierwszego kontaktu, stanowisko do spraw świadczeń przyznawanych decyzją oraz utworzony zespół do spraw pracy socjalnej i usług.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020r. i podzielona jest na 3 zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie Ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych.

Zadanie 2: Przygotowanie pracowników do zmian organizacyjnych w GOPS.

Zadanie 3: Wdrożenie zmian organizacyjnych.

W ramach w/w zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dostosowany zostanie pokój rozmów i pomieszczenie przeznaczone na magazyn oraz doposażone zostaną stanowiska pracy pracowników socjalnych w niezbędne meble i urządzenia biurowe. Pracownicy socjalni będą zaangażowani w szereg szkoleń, które pogłębią, uzupełnią i usystematyzują posiadaną wiedzę, wykorzystywaną podczas codziennej pracy. Pracownicy otrzymają również wsparcie superwizora
i psychologa.

                                                                                                                              Weronika Łepek