Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo odbyło się w dniu 13 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lubiewie. W posiedzeniu uczestniczyło 20 Delegatów oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanna Jastak, Kierownik Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Bydgoszczy Pan Filip Pasturczak, Radny Powiatu Tucholskiego Pan Michał Skałecki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubiewo Pan Tadeusz Mróz oraz  Członkowie Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Lubiewo.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności rzeczowej i finansowej Spółki za ubiegły rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Następnie przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, które zostało przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniu Przewodniczący GSWL Pan Roman Iwicki przedstawił plan działalności oraz plan budżetu Gminnej Spółki Wodnej na rok 2019. Najważniejszym tematem porządku obrad było omówienie wniosku złożonego przez GSWL do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu na zakup koparko – ładowarki, ciągnika oraz kosiarki wysięgnikowej, ARiMR może przyznać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych co oznacza dużą szansę rozszerzenia działalności GSWL. Pozostałą część czyli stanowi 20% stanowi wkład własny, który Spółka finansuje z własnych środków. Pani Wójt Joanna Jastak poinformowała o propozycji wsparcia zakupu ww. sprzętu w formie udzielenia GSWL pożyczki, która pokryłaby 80% dotacji czyli ok. 340 000 zł. Taka forma pomocy była omawiana na komisjach i zyskała aprobatę wśród Radnych. Kierownik Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Bydgoszczy Pan Filip Pasturczak zaprezentował  jak rozwiązują dane zagadnienie inne spółki.  W związku z ww. inwestycją delegaci podjęli m.in. uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej za 1 ha zmeliorowanych gruntów, jaką właściciele gospodarstw rolnych zobowiązani będą do wpłaty na rzecz Spółki w roku 2019. Opłata ta została ustalona na kwotę                        50 zł od 1 ha gruntów zmeliorowanych.

Działalność GSWL przyczynia się do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie gminy. Sprawne urządzenie mają znaczący wpływ na regulację stosunków wodnych w glebie, a tym samym wpływa to na wzrost plonów.

 W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Przewodniczący Pan Roman Iwicki prosi o kontakt: gswlubiewo@gmail.com lub pod numerem telefonu 507 891 228.