W gminie Lubiewo realizowany jest projekt “Lubiewo-Internet-Edukacj@”

Odsłony: 0

W gminie Lubiewo realizowany jest projekt “Lubiewo-Internet-Edukacj@” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 “Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Jest to projekt o bardzo szerokim spektrum oddziaływania, począwszy od sfery inwestycyjnej – budowy sieci światłowodowej obejmującej swym zasięgiem teren całej gminy, wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, kończąc na kapitale ludzkim tj. szkoleniach dla beneficjentów ostatecznych (BO).  Efektywność w nauce i pracy wymaga przynależności do społeczeństwa informacyjnego–sprawnego posługiwania się technologiami ICT. O możliwości korzystania z Internetu decydują dwa podstawowe czynniki – motywacja użytkownika oraz zasoby techniczne (w tym szczególnie możliwości ich zakupu/dostępność, a następnie zdolność do utrzymania łącza). Motywację można próbować pobudzić wskazując możliwe do uzyskania korzyści i przekazując wiedzę praktyczną, natomiast zakup sprzętu i utrzymanie łącza stanowią istotną barierę dla skromnie sytuowanych członków lokalnej społeczności (szczególnie korzystających z pomocy społecznej, socjalnych programów stypendialnych, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i samotnych rodziców) mieszkających na terenach wiejskich.

W dniu 13 grudnia 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Przypomnijmy, że w chwili składania wniosku Gmina spodziewała się dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości  85 % kosztów całego projektu. Podczas obrad Sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2012r. okazało się, że została podjęta decyzja przez Ministra Administracji i Cyfryzacji o dofinansowaniu tego typu projektów w 100 procentach. W ślad za tym w miesiącu kwietniu br. został podpisany aneks do umowy potwierdzający dofinansowanie w pełnej wysokości. Na całość realizacji projektu Gmina Lubiewo otrzyma środki w wysokości 14 605 152,95 zł.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 650 gosp. domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością. Wymieniona ilość gospodarstw stanowi ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo. W sumie z projektu może skorzystać 1950 osób, licząc średnio po 3 osoby w każdym z 650 gospodarstw domowych.

Ze szczególną troską odnosimy się do zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dla młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy – projekt łączy w sobie te założenia. Oprócz gospodarstw domowych, w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu wyposażonych zostanie 14 jednostek podległych Gminie Lubiewo. W sumie do szkół, bibliotek i świetlic trafi 165 komputerów. Tym samym, dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem będą mogły korzystać z cyberprzestrzeni ucząc się wg nowoczesnych rozwiązań cyfrowej szkoły.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu zostanie zrealizowany poprzez wybudowanie sieci światłowodowej o długości 49 km łączącej wszystkie miejscowości w gminie. Sieć światłowodowa traktowana jest już jako kolejny element infrastruktury gminnej, tak samo ważnej jak sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna, itp. Wybudowanie sieci światłowodowej zapewni potrzeby naszej gminy na ok. 30 lat. W przypadku gminy Lubiewo, wieloletnie starania w tym zakresie przyniosły duży sukces w tym obszarze działania, ponieważ ten element infrastruktury gminnej zostanie zrealizowany w 100% ze środków zewnętrznych. Inne gminy wiejskie również będą musiały budować sieci światłowodowe przy znacznym udziale własnych środków, aby sprostać założeniom strategicznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego. „W perspektywie do roku 2020, udostępnienie bardzo szybkich sieci wpisuje się w Europejską Agendę Cyfrową, której jednym z celów jest zagwarantowanie do roku 2020 każdemu mieszkańcowi UE dostępu do internetu z przepustowością na poziomie 30 Mb/s. Obecnie dostęp do Internetu Polsce realizowany jest przez różnego rodzaje sieci, gdzie tylko 16% stanowią sieci światłowodowe. Wykres 1 obrazuje miejsce Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

  

Obecnie dostępne łącza szerokopasmowe są o przepustowości od 2 do 10 i więcej Mb/s. Ostatnie lata przyniosły w Polsce duży postęp w rozwoju oferty dostępu do Internetu o przepływności 10 Mb/s i wyższej, którą dysponowało 18% łączy w 2011 r., podczas gdy rok wcześniej tylko 7%.

Od 2009 r. w Europie można było zaobserwować spadek liczby łączy o przepustowości 144 kb/s do 10 Mb/s na rzecz łączy o przepustowości powyżej 10 Mb/s.

 

Wg wskaźników na koniec lipca 2011 r. dostęp do szerokopasmowego Internetu w Polsce miało tyko 57% gospodarstw domowych. Polepszenia sytuacji w Polsce można upatrywać w rozwoju światłowodowej sieci dostępu szerokopasmowego, która stanowi niekwestionowaną alternatywę dla tradycyjnego telekomunikacyjnego okablowania miedzianego. Gwarantuje ona większy zasięg sieci i przepustowość łącza” (źródło: MAiC – Społeczeństwo Informacyjne w liczbach – Warszawa 2012 r.)

Podsumowując, działania Gminy Lubiewo w tym zakresie są jak najbardziej na czasie i wskaźniki określone przez Unię Europejską osiągniemy wcześniej niż zakładane.

Wracając do założeń naszego projektu – zostaną również przeprowadzone szkolenia pozwalające na zwiększenie umiejętności 650 osób (po 1 os. z każdego gosp. domowego) w zakresie obsługi komputera z dostępem do Internetu. Zakres  szkolenia będzie obejmować zagadnienia dot. eksploatacji i konserwacji sprzętu komputerowego, w tym reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i oprogramowania, oraz zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z Internetu w życiu codziennym, zawodowym i edukacji. Realizacja projektu pozwoli również na usunięcie jednej z istotnych przyczyn dyskryminacji części mieszkańców Gminy Lubiewo poprzez wzrost popularności metod pracy na odległość z wykorzystaniem Internetu (eUsługi) przełamanie bariery psychologicznej lęku przed użyciem komputera wśród osób w wieku +50, zwiększenie popularności technik komputerowych wśród zamieszkujących tereny wiejskie oraz wzrost wiedzy o negatywnych konsekwencjach wykluczenia cyfrowego.

Dotychczas, w ramach wdrożenia został powołany Zespół ds. realizacji projektu, który składa się z następujących osób: Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo, Grzegorz Krauzowicz – Koordynator projektu, Aleksandra Krauzowicz – Specjalista ds. rozliczeń projektu, Paweł Piekutowski – Informatyk projektu, Łucja Koniarska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Jolanta Kowalska – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubiewie, Roman Chmara            – Dyrektor Zespołu Szkół w Bysławiu, Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, Wojciech Słupiński – Przewodniczący Komisji Budownictwa Rady Gminy Lubiewo, Bernard Juraszewski – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Lubiewo, Glama Zbigniew Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Rady Gminy Lubiewo.

Wyłoniono firmy, które zrealizują zadania promocyjne: polegające na przygotowaniu konferencji rozpoczynającej i kończącej projekt, opracowaniu materiałów typu: plakaty, ulotki, banery, notesy, teczki itp. oraz gadżety (w tym: długopisy,  pendrive, mousepady). Najkorzystniejszą ofertę na realizację konferencji przedstawiła firma: BAR EWA – Ewa Kufel z Szumiącej. Natomiast najkorzystniejszą ofertę w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych przedstawiła firma KAZAR Karol Konopka z Piaseczna.

25 maja br. – odbędzie się konferencja inaugurująca realizację projektu. Konferencja będzie połączona z otwarciem Domu Kultury w Lubiewie na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy. Dla zapewnienia jak najszerszej informacji o projekcie do udziału w konferencji zaproszeni zostaną m.in. prasy, radia i telewizji.

 

REKRUTACJA

Od dnia 6 maja br. rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu. Niniejsze wydanie – poniżej, Samorządowego Kuriera Lubiewskiego zawiera pełen tekst regulaminu rekrutacji  oraz po 1 egz. ankiety rekrutacyjnej.

Wypełnione ankiety można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lubiewie w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga! – nie ma znaczenia kolejność składanych ankiet na zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie. W chwili złożenia każda ankieta otrzymuje specjalny numer, który jednocześnie będzie numerem beneficjenta. Dla zapewnienia wymaganej pełnej ochrony danych osobowych lista zakwalifikowanych osób do uczestnictwa w projekcie będzie zawierała tylko wspomniane numery.

Projekt przewiduje uczestnictwo w projekcie 650 gospodarstw domowych. Zespół ds. realizacji projektu – ustalił utworzenie listy dodatkowej, na której może się znaleźć kolejnych 100 gospodarstw domowych.

Rekrutacja trwać będzie do dnia 28 czerwca br.

Zebrane ankiety rekrutacyjne zostaną poddane weryfikacji przez powołany zespół ds. rekrutacji w skład którego wchodzą: Krauzowicz Grzegorz – Koordynator projektu; Urszula Oszuścik – Kierownik GOPS; Jolanta Kowalska – Dyr. ZS w Lubiewie; Roman Chmara – Dyr. ZS w Bysławiu; Wioletta Fierek – Radna RG Lubiewo; Zbiegniew Karwasz – Radny RG Lubiewo; Wioletta Szymczak – Kier. Ref.OKSTiP.

Tomasz Klinger


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ