Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo w 2022 roku- NABÓR WNIOSKÓW

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubiewo.

Osoby chętne, które w roku bieżącym chcą wymienić pokrycie dachowe (eternit) na swoich budynkach lub posiadają zdemontowany z rozbiórki azbest, proszone są o złożenie wniosku o dofinansowanie zadania związanego z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 roku.

Poziom dofinansowania do ww. zadania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Podmiotem udzielającym Gminie dofinansowania na realizację powyższego zadania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Firmę zajmującą się demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest wybiera Gmina.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku na dedykowanym formularzu we wskazanym wyżej terminie.

Ponadto informujemy, że mieszkańcy którzy posiadają na swoich nieruchomościach niezinwentaryzowany azbest powinni dokonać zgłoszenia takiego faktu do tutejszego Urzędu, w celu dokonania wpisu do Bazy Wyrobów Zawierających Azbest. Mieszkańcy, których nieruchomości nie są ujęte w ww. bazie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie (wymóg formalny podmiotu przyznającego dofinansowania).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (52)3349310 wew. 41.