Szkodliwość spalania plastiku w piecach

W okresie grzewczym nasilającym się zjawiskiem jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia), stare meble, opony samochodowe, pozostałości po remontach mieszkań. Szczególnie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gum, ubrań. Podczas spalania powstają rakotwórcze substancje, m.in. dioksyny i furany. Spalając odpady w piecach zatruwamy powietrze, wodę, glebę.

Oprócz zanieczyszczania atmosfery zwiększamy ryzyko zapalenia się przewodów kominowych. Związki chemiczne mają bardzo negatywny wpływ na stan techniczny tych przewodów poprzez tworzenie tak zwanej sadzy mokrej i szklistej, która działa destrukcyjnie na ścianki. Ponadto powstała sadza jest bardzo trudna do usunięcia, a zapalenie się jej w przewodzie kominowym jest groźne dla otoczenia i może spowodować pożar budynku. W procesach spalania istotną rolę odgrywa temperatura spalania, która jest zbyt niska w naszych piecach i dlatego w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Zwiększona szkodliwość w/w substancji wynika z faktu iż są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli z kominów naszych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość i rozproszone przez wiatr.

Mając powyższe na uwadze, w trosce o ochronę środowiska, a w szczególności o nasze zdrowie, unikajmy spalania odpadów w piecach!!!