Szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Zamrzenica jako zarządca obwodów łowieckich nr 29 i 46 informuje, że wnioski o szacowanie szkód łowieckich, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania, należy składać w wersji papierowej na adres: Nadleśnictwo

Zamrzenica, Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław lub elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP – pgl_lp_1221.

 

Wnioski o szacowanie szkód łowieckich, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46.4 i 46c.3 ustawy z dnia 13 października 1995 r.

– Prawo łowieckie winny zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej wraz z obrębem ewidencyjnym);

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;

4) wskazania terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

Na potwierdzenie własności lub posiadania gruntu rolnego należy do wniosku dołączyć kopię wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, kopię wypisu aktu notarialnego, kopię umowy dzierżawy, lub przedstawić dokumenty pozostałym członkom zespołu szacującego przed szacowaniem w celu weryfikacji własności lub dysponowania.

 Nadleśnictwo Zamrzenica proponuje przesyłanie wniosków o szacowanie szkód łowieckich w formie papierowej, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania w oparciu o wzór załączony do niniejszego pisma, jednocześnie informuje, że wzór taki można pobrać ze strony Nadleśnictwa Zamrzenica w formie edytowalnej.

Pliki do pobrania