Sprawozdania

Lubiewo, dnia 17.01.2017 r.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE LUBIEWO

ZA 2016 ROK

 

Rada Gminy Lubiewo Uchwałą Nr XV/105/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2016 rok. Uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 czerwca 2016 r. przyjęto zmianę Uchwały Nr XV/105/2016
z dnia 28 stycznia 2016 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2016 rok.

Do wykonywania zadań określonych w gminnym programie została powołana Zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 7 stycznia 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie, która działała w składzie
7 osobowym zgodnie z regulaminem (Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Lubiewo z dnia
7 stycznia 2016 r.)

 

Nadrzędnym celem programu było tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do:

 • podnoszenia świadomości w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lubiewo;
 • wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomani zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, propagowanie samopomocy.
 • wspieranie lokalnych instytucji prowadzących działalność profilaktyczną;
 • opóźnienia wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży;
 • minimalizowania skutków zjawisk towarzyszących nadużywaniu alkoholu,
 1. współuzależnienia i przemocy domowej.

 

Realizacja powyższych założeń odbywała się poprzez:

 

1) udzielanie stałej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym

od alkoholu  i ich rodzinom

 

 1. a) kontynuacja działalności Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i w Bysławiu dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej

– porady psychologiczne

 • ilość osób zgłoszonych po poradę: 119 (w tym: Lubiewo – 50, Bysław – 69),
 • ilość udzielonych porad: 193 (w tym: Lubiewo – 91, Bysław – 102);
 • zgłaszane problemy: przejęcie opieki prawnej nad dzieckiem, przemoc psychiczna
  i fizyczna w domu, potrzeba terapii rodzinnej, zaburzenia w rozwoju dzieci, problem
  w odnalezieniu się w nowej sytuacji z powodu problemów zdrowotnych i stałych uszczerbkach na zdrowiu, nieprawidłowe zachowania dziecka w domu lub szkole, rozwód rodziców, problemy z komunikacją pomiędzy byłymi małżonkami, kradzieże
  i brak przestrzegania zasad przez nastolatków, zaburzenia odżywiania u dzieci, brak akceptacji siebie i swojej niepełnosprawności, podejrzenia zaburzę w rozwoju, przekierowanie rodziców na badania do specjalistycznych placówek, brak motywacji do nauki i chodzenia do szkoły, fobie społeczne, szkolne, zaburzenia psychiczne
  u dzieci i rodziców, zaburzenia lękowe, problemy emocjonalne u rodziców, problemy emocjonalne u dzieci, współpraca z asystentem rodziny, współpraca z GOPS;

 

– porady psychologiczno-terapeutyczne

Tabela 1. Liczba przyjętych osób

Wyszczególnienie Lubiewo Bysław
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
Osoby uzależnione 2 9 3 12
Osoby współuzależnione 2   2  
Chore psychicznie/porady psychologiczne 3   2  
Dzieci 1 1  
Ofiary przemocy 2   2  
Rodzaj przemocy        
-psychiczna +   +  
-fizyczna +   +  
Razem 8 10 7 12

 

Tabela 2. Liczba udzielonych porad dla przyjętych osób

Wyszczególnienie Lubiewo/Bysław  
kobiety(B+L) mężczyźni (B+L) dzieci
Łączna ilość przyjętych osób 14 (7+7) 21 (12+9) 2(L)
Łączna ilość udzielonych porad 81 (30+51) 287 (192+95) 7
Razem 375

 

 1. b) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 9 wniosków
  o skierowanie na leczenie odwykowe. W stosunku do 2 osób została zebrana dokumentacja
  i wysłana do Sądu. Z kolei 6 osób korzysta z pomocy terapeutycznej terapeuty – psychologa w Punkcie Pomocy Rodzinie, a w stosunku do 1 osoby nie podjęto działań (wyjechała
  za granicę).

 

 1. c) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych
  i narkomanii oraz przemocą osobom uzależnionym, konsultacje, wymiana doświadczeń, udział w spotkaniach, rozmowy z pracownikami, rozwiązywanie bieżących problemem alkoholowym, wymiana informacji i organizowanie form przemocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym (m.in. Szpital Świecie);

 

 1. d) dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów „Punktu” oraz instytucji współpracujących (czasopisma, ulotki informacyjne, pakiety filmów DVD);

 

2) udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej

 

 1. a) realizacja zadań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – założonych 15 „Niebieskich Kart”, w tym 5 związanych z problemem alkoholowym;

 

 1. b) udzielanie pomocy 5 rodzinom z problemem alkoholowym przez ośrodek pomocy społecznej, po dokładnym rozpoznaniu sytuacji rodzinnej i ich potrzeb;

 

 1. c) systematyczna edukacja społeczności lokalnej gminy poprzez zamieszczanie ulotek, broszur, plakatów, przekazywanie informacji, gdzie można szukać pomocy itp. w szkołach
  i innych placówkach (ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej);

 

 1. d) kontynuacja „Telefonu zaufania” dzięki ogólnopolskiemu systemowi pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia”;

 

 1. e) przeprowadzenie działań przez funkcjonariuszy policji
 • przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu:

– znęcanie się nad rodziną – 1,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości – 8,

– kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości – 4,

 • wykroczenia popełnione w stanie po spożyciu alkoholu:

– kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu – 1,

 • inne:

– interwencje domowe – 29,

– interwencje w miejscach publicznych – 260;

 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

 1. a) realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla dzieci i rodziców w Zespole Szkół w Lubiewie i Bysławiu (6 nauczycieli przeprowadziło 141 h);

 

 1. b) realizacja zajęć socjoterapeutycznych w Zespole Szkół w Lubiewie i Bysławiu

(2 pedagogów szkolnych po 140h);

 

 1. c) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (3 nauczycieli w-f
  z Zespołu Szkół w Lubiewie i Bysławiu, w okresie od I-VI i IX-XI, zrealizowano 223,25h);

 

 1. d) realizacja zajęć – terapii metodą Integracji Sensorycznej (realizator: 2 terapeutów Zespołu Szkół w Lubiewie – każdy po 30h, uczestnicy zajęć: 2 uczniów wcześniej zdiagnozowanych; okres II-VI;

 

 1. e) realizacja programów profilaktyki w szkołach na terenie gminy:

– projekt „Zdrowe życie bez nałogów” – kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Bysławiu

(okres II-III),

– projekt „Narkotyki i dopalacze – najlepsze wyjście nie wchodzić” (kl. I-III Gimnazjum
w Bysławiu, okres IV-V),

– program edukacyjny dotyczący narkotyków „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” (kl. I Gimnazjum w Lubiewie, okres II-IX),

– program edukacyjny „Narkotyki to złe nawyki” (kl. III Gimnazjum w Lubiewie);

 

 1. f) propagowanie pozytywnych wzorców przez wspieranie imprez i akcji promujących trzeźwy styl życia

– impreza rodzinna z okazji otwarcia „PODWÓRKA NIVEA” (okres 13.XI),

– festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo” (turniej dla  kl. I-III Szkoły Podstawowej w Bysławiu) oraz turniej zabawowo-sportowy pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, „Najbardziej usportowiony uczeń”, „Najbardziej usportowiona klasa” (kl. IV-VI Szkoły Podstawowej  i kl. I-III Gimnazjum w Bysławiu, okres 1.VI),

– gra miejska „Zdrowo i odpowiedzialnie” oraz warsztaty Capoeira w Zespole Szkół
w Bysławiu (okres V-VI);

– Szkolny Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Lubiewie pod hasłem „Bezpieczeństwo
w wirtualnym świecie” zorganizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej (okres 23.III, uczestnicy: kl. O-III, IV-VI);

– Szkolny Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Lubiewie pod hasłem „Bezpieczeństwo
w wirtualnym świecie” zorganizowany dla uczniów Gimnazjum (okres 23.III, uczestnicy:
kl. I-III);

– działania profilaktyczne w Szkole Filialnej w Suchej (okres V-VI, uczestnicy: kl. 0-III);

 

 1. g) opracowanie diagnozy związanej z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, przemoc, cyber przemoc) wśród uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej i kl. I-III Gimnazjum Zespołu Szkół
  w Lubiewie i Bysławiu (okres V; w badaniu udział wzięło 127 uczniów ZS w Lubiewie i 112 uczniów ZS w Bysławiu, badania przeprowadziło i opracowało 2 pedagogów szkolnych);

 

 1. h) tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

– organizacja kolonii w Chmielnie (okres 27.VI-2.VII, 53 dzieci, organizator – Parafia Bysław),

– organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice (okres28.VI-7.VII, 40 dzieci po 20 uczniów z Zespołu Szkół w Lubiewie i Bysławiu, organizator Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem”);

 

 1. i) realizacja spektakli profilaktycznych

– pt. „Mur” (kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i III kl. Gimnazjum w Lubiewie),

– pt. „Sąd nad alkoholem” (uczniowie Zespołu Szkół w Bysławiu);

 

 1. j) opracowanie przez uczniów plakatów, tomików wierszy, ankiet i rozpropagowanie ich wśród społeczności Zespołu Szkół w Lubiewie i Bysławiu, rodziców uczniów;

 

 1. k) zakup filmów o tematyce anty uzależnieniowej w tym HIV/AIDS dla Zespołu Szkół
  w Lubiewie i Bysławiu;

 

4) wspomaganie instytucji, lokalnych stowarzyszeń i osób fizycznych wspomagających rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii

 

 1. a) realizacja programu pn. „Świetlica nasza do życia bez nałogów zaprasza” w świetlicach wiejskich (Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Sucha, częściowo Trutnowo, Wełpin, okres V-XII);

 

 1. b) dofinansowanie zadań ujętych w programie pn. „Uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Caritas i rezydenta Torunia” (realizator: organizacja pozarządowa – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny Lubiewo, okres V-VI);

 

 1. c) refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki uzależnień

– „Szkolenie zamknięte dla opiekunów świetlic” (29 osób, okres 29.II),

– szkolenie nt. wydatkowania środków z funduszu alkoholowego (2 osoby, okres 23.IX),

– szkolenie instruktorów szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych (1 osoba, okres
25-26.X);

 

 1. d) wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu poprzez rozmowy, konsultacje, planowanie działań
  w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych;

 

 1. e) działalność gminnego interdyscyplinarnego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 

 1. f) współpraca z policją i prokuraturą poprzez realizację wniosków o leczenie odwykowe, odpowiedzi, wymiana informacji;

 

 1. g) dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” organizowanego przez Oddział Terapii Uzależnień
  od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu;

 

 1. h) wsparcie przejazdu uczniów Zespołu Szkół w Lubiewie na konkurs profilaktyczny
  w Kęsowie;

 

 1. i) zakup materiałów profilaktycznych dot. ryzykownych zachowań po zażyciu środków odurzających;

 

 1. j) posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– w 2016 r. odbyło się 7 posiedzeń,

– wydano 18 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych,

– tematyka: omówienie propozycji wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji i ustalenie projektu planu finansowego na rok 2016; omówienie sposobu realizacji zadań zatwierdzonych przez Radę Gminy w Gminnych Programach na rok 2016; omówienie organizacji wypoczynku letniego w szkołach; podział dodatkowych środków finansowych; realizacja poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Radę Gminy i omówienie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań; funkcjonowanie punktu konsultacyjnego oraz świetlic wiejskich; przedstawienie działań rekomendowanych do realizacji programów alkoholowych na rok 2017; rozpatrzenie propozycji wniosków do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii na rok 2017; ustalenie projektu planu finansowego dla programów na rok 2017; omówienie wniosków osób o skierowanie na leczenie odwykowe, które zostały skierowane do Sądu Rejonowego w Tucholi; rozpatrzenie wniosków o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

5) ograniczanie dostępu do alkoholu

– nie podjęto interwencji w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu
i zakazy spożywania alkoholu.

 

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo w 2016 roku przedstawiono w Tabeli 3 i 4.

 

Tabela 3. WYDATKI (85 154)

Lp. Nazwa zadania Plan Wydatek
1. Szkolenia dla członków Komisji 2.656,00 2.112,80
2. Wynagrodzenia osobowe Komisji, wynagrodzenie za opracowanie

i współrealizowanie Programu oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Komisji

19.900,00 19.806,48
3. Koszty sądowe, w tym opłata za opinie biegłych 1.500,00 640,00
4. Działalność punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi

w Lubiewie i Bysławiu

20.000,00 22.307,12
5. „Niebieska Linia” – telefon zaufania 0,00 298,70
6. Materiały  profilaktyczne dot. ryzykownych zachowań po spożyciu środków odurzających 0,00 1.100,00
7. Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla dzieci

i rodziców w Zespole Szkół w Lubiewie oraz Zespołu Szkół w Bysławiu

4.320,00 4.230,00
8. Zajęcia socjoterapeutyczne:

– w Zespole Szkół w Lubiewie

– w Zespole Szkół w Bysławiu

10.080,00 10.941,84
9. Terapia integracji sensorycznej w Zespole Szkół w Lubiewie 1.020,00 1.020,00
10. Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół

w Lubiewie pod hasłem „Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie

2.000,00 1.999,99
11. Dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” 0,00 500,00
12. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych

a) w Lubiewie:

– zajęcia z rzutu oszczepem i pchnięcia kulą oraz zajęcia z lekkoatletyki

b) w Bysławiu:

– zajęcia piłki nożnej i unihokeja

– zajęcia piłki nożnej i unihokeja

4.824,00 4.465,00
13. Organizacja imprezy rodzinnej z okazji otwarcia PODWÓRKA NIVEA 0,00 905,57
14. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Filialnej w Suchej 700,00 700,00
15. Realizacja projektu „Zdrowe życie bez nałogów” w Zespole Szkół

w Bysławiu

500,00 0,00
16. Udział w konkursie profilaktycznym Kęsowo/Stolno 500,00 270,00
17. Realizacja programu pn. „Świetlica nasza do życia bez nałogów zaprasza” 10.000,00 5.694,98
18. Festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”

oraz Turniej zabawowo-sportowy pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, „Najbardziej usportowiony uczeń”, „Najbardziej usportowiona klasa”

realizowane w Zespole Szkół w Bysławiu

700,00 700,89
19. Zorganizowanie gry miejskiej „Zdrowo i odpowiedzialnie”

oraz przeprowadzenie warsztatów capoeira

1.000,00 1.000,00
20. Dofinansowanie wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci

i młodzieży:

– Wilkowice

– Chmielno

12.000,00

 

12.000,00

0,00

13.100,08

 

12.100,00

1.000,08

21. Dofinansowanie działalności stowarzyszeń 3.000,00 1.350,00
22.  Opracowanie diagnozy związanej z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, przemoc, cyber przemoc) wśród uczniów kl. VI szkół podstawowych

i gimnazjum

1.000,00 1.000,00
23. Realizacja spektakli teatralnych o tematyce anty uzależnieniowej w Zespole Szkół w Lubiewie i Bysławiu 1.200,00 1.200,00
24. Zakup pakietu filmów o tematyce anty uzależnieniowej w tym HIV/AIDS 0,00 500,00
 

Razem

 

 

96.900,00

 

95.843,45

 

 

Tabela 4. WYDATKI (85 153)

Lp. Nazwa zadania Plan Wydatek
1. Szkolenia dla członków Komisji, rad pedagogicznych, rodziców 2.000,00 1.000,00
2. „Dopalacze i narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić” realizowany przez Zespół Szkół w Bysławiu 500,00 468,01
3. Program edukacyjny dotyczący narkotyków „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” realizowany przez Zespół Szkół w Lubiewie 1.500,00 1.500,00
4. Program edukacyjny „Narkotyki to złe nawyki” realizowany przez Zespół Szkół w Lubiewie 1.000,00 1.000,00
5. Realizacja projektu „Zdrowe życie bez nałogów” w Zespole Szkół

w Bysławiu

0,00 499,22
6. Zakup pakietu filmów o tematyce anty uzależnieniowej w tym HIV/AIDS 0,00 330,00
 

Razem

 

 

5.000,00

 

4.797,23

 

 

Sporządziła:

Ilona Lesikowska