Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

W miniony piątek, w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lubiewo
z dyrektorami placówek oświatowych. Głównym tematem było omówienie realizacji nauki zdalnej. Ponadto, rozmawiano o rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych oraz o przygotowaniach do organizacji nowego roku szkolnego.

Dyrektorzy przedstawili Pani Wójt realizację procesu nauki zdalnej w swoich placówkach, sposoby komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami, wskazywali na pojawiające się problemy, które przede wszystkim dotyczą spowalniania internetu lub jego ograniczenia poprzez posiadanie zbyt małych limitów. Na chwilę obecną nie występują problemy
z dostępem do sprzętu komputerowego. Od samego początku uczniom, którzy ich nie mieli lub gdy w rodzinie było więcej dzieci i nauka na jednym laptopie była utrudniona, szkoły przekazywały laptopy z własnych zasobów. Ponadto, Gmina Lubiewo pozyskała środki
z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Lubiewo uzyskała grant w wysokości 60 000,00zł. Za te środki zostało zakupionych
25 szt. laptopów dla uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych i wychowujących się
w rodzinach zastępczych oraz dla uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do zdalnego nauczania. Laptopy te są już dostępne. W przypadku wystąpienia potrzeby, rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły, w której dziecko pobiera naukę i po rozpatrzeniu prośby, na podstawie umowy użyczenia sprzęt zostaje przekazany. Sprzęt komputerowy będący w dyspozycji szkół wypożyczają również nauczyciele pracując w domu, ponadto mogą oni korzystać z komputerów i Internetu w szkole.

Pani Wójt podziękowała dyrektorom za ich pracę, bo sami prowadzą zajęcia, organizują całą naukę zdalną i nadzorują jej realizację przez nauczycieli. Zwróciła jednak uwagę na zbyt mały kontakt nauczyciela z uczniem, jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, aby
te wzajemne relacje zostały podtrzymywane. Poprosiła dyrektorów o zwiększenie częstotliwości połączeń telefonicznych czy wizyjnych nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, a także o cykliczną ankietyzację potrzeb uczniów i rodziców w celu stałego poprawiania jakości nauczania i bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pani Wójt zdaje sobie sprawę, że wszyscy znaleźli się w nowej, a zarazem trudnej sytuacji. Wszyscy musimy się uczyć nowych rzeczy, odnajdywać w innej rzeczywistości, często jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją ale musimy wytrwać, żeby zachować zdrowie.
Na zakończenie spotkania p. Wójt życzyła, żeby jak najszybciej dzieci mogły wrócić do szkół i przedszkola, ale wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że nastąpi to nie wcześniej niż po 24 maja.