Spotkanie odnośnie wilków

Odsłony: 0

W związku z występowaniem na terenie gminy Lubiewo wilków, w porozumieniu z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 30 września 2022 roku w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo odbyło się spotkanie z pracownikami RDOŚ.  Spotkanie trwało od godz. 10:00 do godz. 13:00. Z ramienia RDOŚ udział brali Pan Maciej Karolak oraz Pani Weronika Rejt. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście oraz zainteresowani tematem mieszańcy.

Omówiono następujące zagadnienia:

1) Podstawowe informacje odnośnie wilka

Dzięki ścisłej ochronie gatunkowej, liczebność i zasięg występowania wilka w Polsce wzrasta. Liczebność wilków w danym kompleksie leśnym jest głównie uzależniona od zasobności bazy pokarmowej. Wilki polują głównie na dzikie zwierzęta kopytne, które stanowią ponad 90% masy zjedzonego przez drapieżniki pokarmu. Wśród ofiar są głównie sarny, jelenie i dziki. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Jednakże w szczególnych sytuacjach, najczęściej sprowokowanych przez ludzi,  wilki nadmiernie przywykają do człowieka; mogą wówczas być uciążliwe, a w krańcowych przypadkach – niebezpieczne. Zasady, których należy przestrzegać:

– przetrzymywać odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami

– nie dokarmiać wilków,

– nigdy nie pozostawiać resztek żywności w koszach na parkingach leśnych,

– trzymać w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach,

– nie pozostawiać psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników,

– spacerując w lesie z psem, prowadzić go zawsze na smyczy,

– nigdy nie pozwalać psu wychodzić poza teren gospodarstwa.

W przypadku spotkania wilka w lesie należy:

– unieść ręce i machać nimi szeroko w powietrzu,

– krzyczeć  głośno, ostrym tonem w stronę wilka,

– Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucać w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi,

– wycofać się spokojnie,

– Jeśli ma się  taką możliwość zrobić zwierzęciu zdjęcie i zawiadomić o zdarzeniu właściwy Urząd Gminy,  RDOŚ i Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.

2) Status prawny wilka

W roku 1995 wilki zostały objęte ochroną w części Polski, a od 1998 są chronione w całym kraju. Obecny status prawny wilka reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt . Zgodnie z nimi wilki objęte są ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia.

3) Szkody spowodowane przez wilki

Zgodnie z art. 126 Ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
– wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
– rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
– niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych.

Odszkodowanie nie przysługuje:

1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;

2. Jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;

3. Jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie;

4. Za szkody powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego;

5. Za szkody nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;

6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych;

7. Za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.

4) Zezwolenie na odstrzał wilka

Wydanie decyzji o eliminacji pojedynczych osobników zawsze jest ostatecznością i musi mieć mocne uzasadnienie. W przypadku zamiaru zabicia wilka, z uwagi na objęcie ścisłą ochroną gatunkową, organem właściwym do wydania zezwolenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

We wniosku należy podać:

– Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy,

– cel wykonania wnioskowanych czynności,

– opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,

– nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,

– liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,

– sposób, metodę i stosowane urządzenia do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposób wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsce i czas wykonania czynności oraz wynikające z tego zagrożenia,

– wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta,

– dowód uiszczenia opłata skarbowej.

5) Metody zabezpieczenia inwentarza

Podstawowe zasady, których przestrzeganie pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku.

– na noc powinno się spędzać zwierzęta hodowlane z pastwisk do odpowiednio zabezpieczonych zagród lub budynków gospodarczych. Zagrody można zabezpieczać przy wykorzystaniu wysokiego ogrodzenia, fladr, pastucha elektrycznego lub psa stróżującego. Jednoczesne stosowanie kilku metod gwarantuje lepszą ochronę.

– na nieogrodzonych pastwiskach leżących w pobliżu lasów, wąwozów, gęstych zagajników nie należy pozostawiać zwierząt bez nadzoru również w ciągu dnia, szczególnie podczas złej pogody. Nadzór może sprawować człowiek lub odpowiednio wyszkolony pies stróżujący.

Po zakończeniu spotkania przedstawiciele RDOŚ oraz Urzędu Gminy Lubiewo Lubiewo udali się w teren w celu zamontowania fotopułapek.