Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu

Dnia 19 marca br. podpisana została umowa na realizację przedmiotowej inwestycji
z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- Przedsiębiorstwem Komunalnym
w Tucholi Spółka z o.o.

Nową nawierzchnię i odpowiednią szerokość zyska ulica Ogrodowa wraz z łącznikiem stanowiącym bezpośredni dojazd do Zespołu Szkół w Bysławiu od drogi wojewódzkiej 240.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie oznakowania aktywnego, budowę przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą tzw. azylem oraz zastosowanie wyniesionego skrzyżowania.

Zakres rzeczowy:

  • długość odcinka przewidzianego do przebudowy: 503,96 m;
  • projektowana jezdnia z kostki betonowej- 1 311,80 m2;
  • projektowana pieszo-jezdnia z kostki betonowej- 1268,20 m2;
  • projektowane pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- 770,30 m2;
  • projektowany chodnik z kostki betonowej- 349,50 m2;
  • projektowane dojścia do furtek z kostki betonowej- 11,60 m2;
  • projektowane zjazdy z kostki betonowej- 156,90 m2;
  • budowa kanalizacji deszczowej;
  • rozbiórka budynku po byłej kuźni;
  • przebudowa ogrodzeń.

 

Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 października 2018r.

Wartość robót drogowych wynosi: 1 277 917,42 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Arkadiusz Kowalikowski