,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bysław”

Zakończono prace w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław”.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. k. z Perzyc. Wartość robót budowlanych wyniosła 2 249 636,37 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności budowę: fundamentów  wraz ze zbiornikami wody pitnej 2×200 m3; zbiornika wód popłucznych, rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu ssawnego wody uzdatnionej i przykanalika wód popłucznych. Ponadto w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu, przebudowę, termomodernizację i roboty wykończeniowe w budynku SUW, wymianę instalacji wewnętrznych, monitoring i wizualizację oraz zakupiono mobilny agregat prądotwórczy.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Lubiewo pozyskała dotację w wysokości 1 412 001,97 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

Natalia Selke-Klamczyńska