,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bysław”

,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bysław”

Trwa realizacja projektu na stacji uzdatniania wody w Bysławiu. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp. k. z Perzyc.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: budowę fundamentów  wraz ze zbiornikami wody pitnej 2×200 m3; budowę zbiornika wód popłucznych (4 komory DN 1600), budowę rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu ssawnego wody uzdatnionej
i przykanalika wód popłucznych, utwardzenie terenu, przebudowę budynku SUW, termomodernizację budynku SUW, roboty wykończeniowe w budynku SUW, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej po istniejących trasach oraz wymiana armatury sanitarnej, wykonanie instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie monitoringu i wizualizacji, zakup i dostawa agregatu prądotwórczego (100KVA-80 KW)
w wersji mobilnej na przyczepie ciągnionej.

07 grudnia 2020 r . odbył się odbiór częściowy, który dotyczył wykonania fundamentu pod zbiorniki wody uzdatnionej o wartości 33 099,13 zł brutto.

Termin wykonania umowy przedłużono o dwa tygodnie na wniosek Wykonawcy, tj. do 15.05.2021 r. Roboty budowlane są na ukończeniu, w tym wykonanie technologii uzdatniania wody. Trwają prace związane z termomodernizacją budynku, utwardzeniem terenu oraz wykończeniem wnętrza budynku, tj. położenie płytek podłogowych, malowanie ścian oraz montaż armatury w toaletach.

W trakcie realizacji inwestycji dokonano zmiany systemu ogrzewania budynku SUW z kotła na pellet na ogrzewanie elektryczne. Dodatkowo dokonano wymiany obudowy studni głębinowej znajdującej się na działce objętej projektem.  Wartość robót budowlanych po zmianach wynosi 2 249 636,37 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zostało zwiększone do kwoty 1 412 001,97 zł.