Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

Gmina Lubiewo przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w drodze przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Bysławiu”. Wykonawstwo projektu powierzono firmie ROSMOSIS – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. sp.k., Perzyce 46, 63-760 Zduny. W dniu 25 czerwca br. podpisano umowę na wartość robót budowlanych 2.241.719,82 PLN i przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia zadania ustalono do 30 kwietnia 2021 r.
Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

 • budowę fundamentów wraz ze zbiornikami wody pitnej 2×200 m3;
 • budowę zbiornika wód popłucznych (4 komory DN 1600),
 • budowę rurociągu wody uzdatnionej, rurociągu ssawnego wody uzdatnionej
  i przykanalika wód popłucznych,
 • utwardzenie terenu,
 • przebudowę budynku SUW,
 • termomodernizację budynku SUW,
 • roboty wykończeniowe w budynku SUW,
 • wymianę instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej po istniejących trasach oraz wymianę armatury sanitarnej,
 • wykonanie monitoringu i wizualizacji,
 • zakup i dostawę agregatu prądotwórczego (100KVA-80 KW) w wersji mobilnej na przyczepie ciągnionej.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Lubiewo otrzymała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 903 515,14 PLN  w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane z kredytu oraz z budżetu gminy.