Rewitalizacja w Gminie Lubiewo

Odsłony: 1

 

Rewitalizacja to kolejne wyzwanie społeczno-inwestycyjne, do którego przymierza się Gmina Lubiewo.

Jest to możliwe dzięki środkom finansowym,  które będą dostępne być może już w 2017r.
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, realizowanego w tym zakresie przez Partnerstwo „Bory Tucholskie”.

Rewitalizacja wg definicji to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Do tej pory program ten przeznaczony był dla miast, obecnie realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych możliwa jest również na obszarach wiejskich.

Żeby móc skorzystać z tych środków niezbędne jest sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Na jego opracowanie Gmina pozyskała dotację w wysokości 33 226,77zł
ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu.

Działania rewitalizacyjne przewidziane są w miejscowościach Lubiewo i Bysławek. Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji obejmują realizację:

– programu społecznego poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej. Przewiduje się realizację działań zwiększających aspiracje, motywacje,  rozwój kompetencji społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia wykształcenia dzieci i młodzieży, motywowania do nauki, prowadzenia zajęć uzupełniających wiedzę i umiejętności zdobywane w szkole czy samorozwój.

– programu inwestycyjnego mającego na celu kompleksową odnowę przestrzeni centrum Lubiewa pomiędzy ul. Hallera i Wojska Polskiego – dla poprawy estetyki oraz funkcjonalności i bezpieczeństwa w centrum miejscowości, a w Bysławku, przy pomocy  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo planuje się utworzenie w budynku „ kapelanii” placówki dla osób starszych tzw. Dom Dziennego Pobytu.

Na spotkaniu informacyjnym w Lubiewie, zebrani mogli zapoznać się z propozycjami inwestycji, które zostaną wpisane do Gminnego Programy Rewitalizacji, a są to m.in.: inwestycje w rejonie ulic Hallera i Wojska Polskiego, polegające na:

 1. Wymianie pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych,
 2. Wymianie ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych (ponad 20 zabudowań prywatnych), Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i OSP,
 3. Zagospodarowaniu działki nr 415 stanowiącej własność Gminy – budowa placu targowego z zadaszonymi stanowiskami kupieckimi z zapleczem sanitarnym, zbudowanie przyłącza wodnego, oświetlenia targowiska, budowa parkingu z kostki brukowej dla klientów,
 4. Odrestaurowaniu istniejącego muru cmentarnego przy kościele oraz podświetlenie wieży kościelnej,
 5. Dokończeniu zagospodarowania terenu przy stawie – modernizacja placu zabaw wraz z budową ogrodzenia,
 6. Zagospodarowaniu placu przy Ośrodku Zdrowia – budowa parkingu oraz oświetlenia,
 7. Zagospodarowaniu placu przed pocztą i apteką – budowa parkingu,
 8. Remoncie nawierzchni ulicy Hallera,
 9. Zagospodarowaniu terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół.
 10. Zagospodarowaniu terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku.
 11. 11. Zagospodarowaniu terenu przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – częściowe utwardzenie i utworzenie pasa zieleni.

Działania rewitalizacyjne finansowane będą z dostępnych środków pomocowych, ale również właścicieli posesji, instytucji czy podmiotów gospodarczych.

Oczywiście katalog inwestycji jest nadal otwarty i zachęcamy mieszkańców Lubiewa do zgłaszania swoich propozycji w urzędzie gminy bądź na spotkaniu, które odbędzie się na początku grudnia w Domu Kultury.

Liczymy na Państwa aktywność, bo każda zgłoszona sugestia, inicjatywa czy koncepcja stanowi cenny wkład w opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wszelkich informacji w zakresie rewitalizacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy
w Lubiewie: Danuta Rudnik, Justyna Glazik i Wioletta Szymczak.

rewitalizacja-lubiewo