Regulamin gminnego konkursu na Wieniec Dożynkowy lub Ozdobę Dożynkową i Witacz Dożynkowy Dożynki Gminne 2019

Odsłony: 0

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Lubiewo oraz Rada Gminy Lubiewo

Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętem Plonów,  ukazywanie tradycji kujawsko-pomorskiej wsi i rolnictwa oraz promocja wizerunku Gminy Lubiewo

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Do Konkursu można zgłaszać wieńce lub ozdoby dożynkowe oraz witacze wykonane przez mieszkańców gminy Lubiewo – 1 wieniec dożynkowy lub ozdobę dożynkową oraz witacz z sołectwa.

2. Zgłoszenia wieńców lub ozdób oraz witaczy do Konkursu dokonują sołtysi poszczególnych sołectw.

Wymagania dla zgłaszanych wieńców lub ozdób oraz witaczy

  1. Wieniec tradycyjny powinien mieć formę korony (dopuszcza się formę dowolną wieńca), nie powinien przekraczać rozmiarów: wysokość do 150 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.
  2. Ozdoba dożynkowa może mieć formę dowolną (np. kosz, stroik) nie powinna jednak przekraczać rozmiarów: wysokość do 150 cm, szerokość w podstawie oraz średnicy na całej wysokości ozdoby do 150 cm.
  3. Witacz dożynkowy może mieć formę dowolną, powinien być ustawiony przy drodze dojazdowej do wsi sołeckiej w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla ruchu drogowego.

Do wykonania wieńca lub ozdoby mogą być użyte zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty uprawiane w regionie pomorskim. Wieniec lub ozdoba nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów.

Do wykonania witacza mogą być użyte również inne niż naturalne materiały np. tekstylia.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Udział w Konkursie należy zgłosić pisemnie za pośrednictwem sołtysa do dnia 10 sierpnia 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiewie.

Kryteria oceny

Ocenie będzie podlegać w szczególności:

a) zgodność wieńca lub ozdoby oraz witacza z wymogami regulaminu Konkursu – od 0-5 pkt;

b) zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki wykonania – od 0-5 pkt;

c) różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. – od 0-5 pkt;

d) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0-5 pkt

Komisja konkursowa

Oceny wieńców lub ozdób oraz witaczy i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 3 osób powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lubiewo.

Przebieg Konkursu

Komisja Konkursowa w dniu dożynek dokona oceny zgłoszonych wieńców lub ozdób oraz witaczy i przyznana I, II i III miejsca dla każdej wymienionej kategorii.

Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.

Z przebiegu Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół.

Nagrody

Organizator przewiduje dla laureatów konkursu nagrody finansowe (talony) o wartości:

Wieniec dożynkowy

I miejsce – 1 000 zł brutto

II miejsce – 800 zł brutto

III miejsce – 500 zł brutto.

Ozdoba dożynkowa

I miejsce – 500 zł brutto

II miejsce – 400 zł brutto

III miejsce – 300 zł brutto.

Witacz dożynkowy

I miejsce – 700 zł brutto

II miejsce – 500 zł brutto

III miejsce – 300 zł brutto.

Przyznane zostaną również nagrody za udział w konkursie w wysokości 100 zł.

Fakultatywnie przyznana zostanie nagroda specjalna.