Realizacja projektu „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” w koordynacji z Gminą Lubiewo realizuje operację pn.  „Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”. Projekt został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” o naborze wniosków na wsparcie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Autorkami projektu i bezpośrednimi realizatorkami są Wioletta Szymczak i Paulina Cielpuch.

Tytuł operacji: Promocja obszaru LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych

Cel operacji: Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej walorów krajobrazowo-przyrodniczych i historyczno-kulturowych obszaru LSR za pomocą stworzenia bazy narzędzi promocyjnych, którymi będą:

  1. Wirtualny spacer obejmujący obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja.
  2. Mobilna gra edukacyjna obejmująca obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja.
  3. Wydawnictwo – minimapa – 1000 szt.
  4. Wydawnictwo – widokówki – 12 rodzajów widokówek, po dwa rodzaje na każdą gminę powiatu tucholskiego, w ilości 1000 szt. z każdego rodzaju.
  5. Figurki wiewiórek o wysokości do 1,20m – 12 szt.
  6. Pluszowe maskotki wiewiórki –50 szt.
  7. Strój wiewiórki dla dorosłej osoby – 1 szt.
  8. Obrazy na płótnie wykonane ze zdjęć z wykonanych do wirtualnego spaceru – 30 szt.
  9. Kolorowanki dla dzieci z motywem Borów Tucholskich – nakład 1000szt.

Efekty: Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w LSR problemy związane
z niewystarczająco rozwiniętą kompleksową informacją i promocją turystyczną obszaru. Przyczynia się do realizacji celu ogólnego LSR „Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku”  (daje narzędzia promocyjne, które mieszkańcy obszaru będą wykorzystywali
w kolejnych przedsięwzięciach promocyjnych), celu szczegółowego LSR „Zwiększenie skali działań informacyjnych obszaru LSR do 2023roku” (powstaną kolejne narzędzia promujące walory krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowo-historyczne nieodpłatnie dostępne dla wszystkich). W ramach przedsięwzięcia „Manowanie chwalby, czyli promocja informacja” operacja realizuje wskaźnik LSR: “liczba przedsięwzięć informacyjnych  i promocyjnych”
(1 przedsięwzięcie) tj.: stworzenie bazy narzędzie informacyjno-promocyjnych promującej zasoby obszaru LSR.

W narzędziach typu: wirtualny spacer, mobilna gra edukacyjna, minimapa, widokówki, kolorowanki, obrazy na płótnie zawarte zostaną informacje i zdjęcia najbardziej atrakcyjnych miejsc przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Projekt adresowany jest do szerokiej grupy odbiorców, tj. mieszkańców i turystów.

Planowany termin zakończenia operacji – sierpień 2021r.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkie narzędzia promujące walory krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowo – historyczne powiatu tucholskiego i gminy Lubiewo będą dystrybuowane i udostępniane nieodpłatnie.

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 79 000,00zł, w tym pozyskana dotacja 74 994,00zł co stanowi 95% całkowitych kosztów operacji.

Wkład własny do projektu pochodzi ze środków Gminy Lubiewo pozyskanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lubiewo na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Wioletta Szymczak