Raport o stanie Gminy Lubiewo za 2018 rok

Odsłony: 0

Szanowni Państwo

         Po raz pierwszy przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Lubiewo. Raport nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy, lecz zbiorem informacji, dzięki którym będziemy mogli podejmować decyzje o ścieżkach rozwoju. Raport składa się z 16 działów. W każdym z nich starano się zawrzeć najaktualniejsze  dane.

Dziękuję instytucjom i organizacjom  a szczególnie mieszkańcom
za współdziałanie w realizacji zadań. Zachęcam do zapoznania się
z Raportem oraz do udziału w debacie nad Raportem podczas sesji Rady Gminy dnia 30 maja 2019 r.  

                                                                             Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                /-/ Joanna Jastak

UDZIAŁ W DEBACIE

Podczas sesji Rady Gminy Lubiewo, która odbędzie się dnia 30 maja 2019 r.
o godz. 800  w Sali Nr 18 Urzędu Gminy w Lubiewie przeprowadzona zostanie debata nad przedstawionym Raportem o Stanie Gminy Lubiewo za 2018 r. W debacie nad Raportem oprócz radnych mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Lubiewo. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem musi złożyć
do Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię
i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami
co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której zostanie przedstawiony Raport, to jest do dnia 29.05.2019 r. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności dokonanych zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9,
w poniedziałki od 700 do 1500, wrotki od 730 do 1630, środy i czwartki od 700 do 1500, w piątki od 700 do 14.00 w biurze Nr 15.

Przykładowy wzór zgłoszenia udziału w debacie w załączeniu oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, biuro Nr 15.

                                                                                               Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                     /-/ Joanna Jastak