Przypomnienie o obowiązku utrzymania czystości

Przypominamy o obowiązku utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż posiadanych nieruchomości.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są  zobowiązani do utrzymania czystości  i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.

Ponadto przez właścicieli nieruchomości należy więc rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.