Przekazanie sprzętu – zakończenie projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”

Wójt Gminy Lubiewo informuję, że z dniem 6 czerwca 2021 r. kończy się okres trwałości projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@” realizowanego w latach 2012-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 650 gospodarstw domowych z terenu gminy Lubiewo, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub ze względu na niepełnosprawność oraz dla 15 jednostek podległych Gminie Lubiewo w ramach działań koordynacyjnych.

Działania zrealizowane w projekcie polegały na:

Zgodnie z zapisami umów użyczenia sprzętu komputerowego służącego realizacji projektu, zawartych z Beneficjentami Ostatecznymi, po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu (Gminie) rzeczy w stanie nie pogorszonym.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom uczestników projektu Wójt Gminy Lubiewo wydał Zarządzenie w sprawie przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji projektu dotychczasowym  użytkownikom.

Teraz osoby uczestniczące w projekcie mogą dostać na własność sprzęt, który użytkowały przez ostatnie lata w formie darowizny, składając poniższe oświadczenie.

Wzór oświadczenia do pobrania

W związku z powyższym prosimy uczestników projektu zainteresowanych nieodpłatnym otrzymaniem sprzętu o przekazanie informacji w tej sprawie do Urzędu Gminy w Lubiewie.

Oświadczenie można złożyć do dnia 6 czerwca 2021 r. w formie pisemnej, ustnej – telefonicznie pod numerem 52 33 493 10 lub 519 750 585(w godzinach pracy urzędu) lub elektronicznej – przesłać email na adres cyfrowagmina@lubiewo.pl

Formularze oświadczenia będzie można pobrać ze stojaka z drukami w Urzędzie Gminy w Lubiewie, który znajduje się przy wejściu do Urzędzie Gminy w Lubiewie, w Bibliotekach w Bysławiu i Lubiewie oraz GOPS.

W przypadku braku oświadczenia przyjmujemy, iż chcą Państwo zwrócić komputer i sprzęt. W takim przypadku zostanie on od Państwa odebrany przez osobę upoważnioną lub pracownika Urzędu Gminy w Lubiewie.

 Jednocześnie informujemy Państwa, że możliwość korzystania z dostępu do Internetu zostanie Państwu wyłączona w dniu 31 sierpnia 2021 r. ze względu na zakończenie umowy z dotychczasowym operatorem oraz sytuację epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie beneficjentom dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług  (e-administracja, e-bankowość itp.).

Po tym terminie będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Do dnia 6.06.2021 r. obowiązują zapisy umowy uczestnictwa w projekcie;
  2. Od dnia 7.06.2021 r. obowiązują zapisy umowy darowizny;
  3. przed podpisaniem umowy darowizny należy zapoznać się z jej treścią, która dostępna jest w załączniku do Zarządzenia.
  4. Umowę darowizny może podpisać jedynie uczestnik projektu;
  5. Od dnia 07 czerwca 2021 r. nastąpi zaprzestanie świadczenia obsługi serwisowej w razie wystąpienia awarii sprzętu.
  6. Od dnia 01.09.2021 r. każda osoba we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do Sieci Internet oraz serwis sprzętu;
  7. Po podpisaniu umowy darowizny zostanie podane hasło do blokady administratorskiej;
  8. osoby niezainteresowane podpisaniem umowy darowizny, zobowiązane są do zwrotu sprzętu komputerowego po 7.06.2021 r. Prosimy o umówienie się na termin zwrotu laptopa telefonicznie: 512 864 180 lub 501 543 471
  9. W przypadku braku zwrotu sprzętu komputerowego Gmina Lubiewo będzie dochodzić swoich praw na drodze cywilono-prawnej.

 

Dodatkowe pytania proszę zadawać wysyłając wiadomość na e-mail: cyfrowagmina@lubiewo.pl

 Mamy też ogromną prośbę, by przekazali Państwo tę informację wszystkim znajomym, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach tych projektów.