Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem- I etap (AKTUALIZACJA)

Dnia 12 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowej inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi Spółka z o.o.

I etap inwestycji obejmuje przebudowę ul. Lipowej w Lubiewie wraz z chodnikiem, ciągiem pieszo rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem.

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy, przejścia dla pieszych i zjazdów w technologii kostki brukowej o gr. 8 cm, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego z nowoczesnym źródłem światła typu LED.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2017 r.

Wartość robót drogowych wynosi: 316 768,21 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Arkadiusz Kowalikowski


AKTUALIZACJA: 2 sierpnia 2017  r.