,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek”

Odsłony: 1

Na początku października 2022 r. została podpisana umowa na kwotę 301.350,00 zł brutto z firmą PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki z Chojnic na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek”. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.

Na realizację przedmiotowego zadania przewidziano w umowie 10 miesięcy, jednakże z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę wynika, iż termin ten będzie krótszy.

Zamówienie obejmuję budowę sieci wodociągowej o dł. ok 400 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok 430 m. Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty naziemne żeliwne oraz zasuwy, natomiast sieć kanalizacyjna sanitarna w studnie rewizyjne i studzienki kanalizacyjne.

Ww. przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 295.232,00 zł oraz ze środków budżetu gminy.

Natalia Selke-Klamczyńska