Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku

Gmina Lubiewo przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku”. W przetargu złożono 2 oferty. Wykonawstwo inwestycji powierzono Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza. W dniu 28 października br. podpisano umowę na wartość robót budowlanych 448 950,00 zł
i przekazano plac budowy. Termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 7 miesięcy od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1/ przebudowę i rozbudowę budynku o: część kuchenną, kotłownię, magazyn sprzętu, magazynek kuchni,

2/ dobudowę natrysku oraz wykonanie WC dla niepełnosprawnych,

3/ prace instalacyjne uzupełniające,

4/ wyposażenie obiektu.

              Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Lubiewo otrzymała dotację 
w wysokości 254 795,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie: ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Operacja typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.