Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo

Pod koniec sierpnia br. dokonano odbioru końcowego prac związanych z realizacją ww. zadania.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy 9 przepompowni ścieków zlokalizowanych
w miejscowości: Bysław, Bysławek, Lubiewo i Minikowo. Wprowadzone rozwiązania na ww. przepompowniach pozwalają na zastosowanie nowoczesnego monitoringu, a także pomp o zdecydowanie lepszych parametrach. Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, ochrona zdrowia mieszkańców, rozwój gminy. Wykonawcą robót była firma EKOWATER Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość robót zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wyniosła 639.631,49 zł brutto.

 

Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 292.949,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

W związku z faktem, iż w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej pojawiły się oszczędności, nasza gmina ma szansę uzyskać o 130 180,28 zł większe dofinansowanie niż pierwotnie zakładano.