,,Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”

Odsłony: 2

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy 9 przepompowni ścieków zlokalizowanych w miejscowości: Bysław, Bysławek, Lubiewo i Minikowo. Wprowadzone rozwiązania na ww. przepompowniach pozwalają na zastosowanie nowoczesnego monitoringu, a także pomp o zdecydowanie lepszych parametrach. Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, polepszenie stanu gospodarki ściekowej, ochrona zdrowia mieszkańców, rozwój gminy. Wykonawcą robót jest firma EKOWATER Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość robót zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi 612.294,00 zł brutto.

Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 292.949,72 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

W związku z faktem, iż w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej pojawiły się oszczędności, Zarząd WK-P w dniu 22 czerwca br. podjął decyzję w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektów dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej dla konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18. Na zwiększenie dotacji mogą liczyć te gminy, których wartość inwestycji wzrosła po przetargach a nie uzyskały maksymalnego poziomu dofinansowania. Tak jest w przypadku naszej gminy, która ma szansę uzyskać o 130 180,28 zł więcej niż pierwotnie zakładano.

Natalia Selke-Klamczyńska