Przebudowa drogi gminnej Sucha-Cierplewo do gruntów rolnych na działkach o nr ewid. 397/1, 407 i 415/1

Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi  o długości  990 m. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z  mieszanek mineralno-bitumicznych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania złożono 1 ofertę. Wykonawcą inwestycji został Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi, który zaproponował cenę 294.076,76 zł brutto.

Podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie placu budowy odbyło się dnia 16 maja br.  Prace drogowe zostały już rozpoczęte. Termin wykonania inwestycji – do 31 sierpnia 2016 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Dotacja celowa
w ramach ww. programu  wynosi 131 250 zł.

Justyna Glazik