Przebudowa drogi gminnej Cierplewo- Glinki

Odsłony: 1

„Przebudowa drogi gminnej nr 010643C Sucha- Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo od km 1+540 do km 2+280 do gruntów rolnych”

Od dnia 05.10.2017r. trwają prace polegające na przebudowie drogi gminnej nr 010643C Sucha- Cierplewo od km 0+990 do km 1+354 oraz drogi gminnej nr 010620C Sucha Młyn- Cierplewo od km 1+540 do km 2+280 do gruntów rolnych.

Wykonawcą zadania jest firma Europol Chemical Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Dworcowej 18, 42-240 Rudniki.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych, warstwy odsączającej, podbudowy wykonanej na zasadzie stabilizacji gruntu cementem, środkiem jonowymiennym
i wodą,  nawierzchni w technologii masy mineralno-asfaltowej składającej się z warstwy wiążącej 3 cm i warstwy ścieralnej 3 cm, oznakowanie pionowe i budowę 2 progów płytowych.

Wartość robót drogowych wynosi: 520 000,00 zł brutto.

Inwestycja została współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.
Dotacja celowa w ramach ww. programu  wyniosła 173 000,00 zł.

 

Arkadiusz Kowalikowski