Prowadzenie punktu gastronomicznego na terenie kąpieliska w Bysławiu

W związku z wydanym Zarządzeniem numer 25/2020 zapraszam do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości działki nr 981 położonej w Bysławiu.

Jest to teren o powierzchni  100 m2, celem zorganizowania punktów gastronomicznych po minimum 30 m2 każdy na okres do trzech miesięcy.

Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie punktu gastronomicznego na terenie kąpieliska w Bysławiu na okres do trzech miesięcy.

Oferta powinna zawierać:

-Rodzaj produktów oferowanych do sprzedaży.

-Powierzchnia przewidziana na obiekt, z którego prowadzona będzie sprzedaż

-W jakim okres prowadzona będzie działalność

Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert  do 31 maja 2020 r.

Adres: Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo.

Osoba do kontaktu  – Monika Muchowska tel.  (52) 3349310 wew. 30, ug@lubiewo.pl

-Oferty należy składać na formularzu  (załącznik nr 1).

Organizator dokona wyboru ofert do dnia 5 czerwca  2020 r.

-W przypadku co do wątpliwości złożonych ofert organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.

-Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

-O wyborze najkorzystniejszych ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Formularz w załączniku.