Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim”

Odsłony: 0

Gmina Lubiewo wspólnie z 29  samorządami  z województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST
w województwie”, którego głównym celem jest rozwój edukacji dzieci i młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wypracowaniu, we współpracy z doradcą, Lokalnego Planu Podnoszenia Jakości Oświaty. Plan dotyczyć będzie kompetencji kluczowych uczniów. Przedstawiciele gmin i powiatów uczestniczą w intensywnym 5 miesięcznym kursie przygotowującym struktury oświatowe w samorządach do wdrażania działań rozwojowych w obszarze oświaty.

Projekt w całości koordynowany jest przez bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a efektem podejmowanych działań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie:

– zaangażowanie 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego w opracowanie Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów,

– wdrożenie w 92 placówkach oświatowych procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów,

– udział 85 przedstawicieli gmin i powiatów zaangażowanych w działalność oświatową w cyklu szkoleniowym od maja do września 2018,

– opracowanie i wdrożenie 30 Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Lubiewo jest Wioletta Szymczak – Kierownik referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Działaniami objęte są szkoły podstawowe w Lubiewa i Bysławia. Jesteśmy po trzecim cyklu szkoleń, spotkaniach z doradcą, mamy zdiagnozowane potrzeby w zakresie kompetencji kluczowych  w naszych szkołach, a obecnie przygotowujemy się do debaty publicznej na temat planów rozwoju kompetencji kluczowych, w której będą uczestniczyli przedstawiciele rad pedagogicznych, rad rodziców, uczniów, radnych oraz organu prowadzącego.

Liczymy na dobrą współpracę, wypracowanie efektywnych wniosków i konkretnych działań, które po wdrożeniu przyniosą wymierne efekty naszym uczniom.

Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach których będą rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwo w oświacie, system oceny – zmiany do września 2018, nadzór pedagogiczny, proces wspomagania i inne stosownie do zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników. Planowanych jest 18 spotkań szkoleniowych 1-dniowych poświęconych wybranym tematom – wcześniej przedyskutowanym w sieci wirtualnej.

Uruchomionych zostanie 6 sieci tematycznych, początek działalności sieci to wrzesień 2018 r. Sieci poświęcone będą tematyce: przywództwa, procesu wspomagania, integracji środowiska oświaty w kujawsko-pomorskim, strategiom oświatowym i zarządzaniu oświatą, udostępniony zostanie również bank dobrych praktyk.

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST
w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany w zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość projektu 1 335 589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich wynosi 1 125 635,18 zł.

 

Wioletta Szymczak