PROJEKT „INNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOŁACH GMINY LUBIEWO”

Gmina Lubiewo wspólni z dyrektorami szkół realizuje projekt “Innowacyjna edukacja
w szkołach Gminy Lubiewo” w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym programu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiejętność rozumienia,
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 500 481,25zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 425 409,06, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 50 048,12zł, co stanowi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny Gminy Lubiewo wynosi 25 024,07zł, co stanowi 5% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu i Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie prowadząca do wzrostu kompetencji u 269 uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć, w tym wyrównawczych oraz kół zainteresowań; zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój kompetencji poprzez udział w szkoleniach 64 nauczycieli oraz wzbogacenie zaplecza i wdrożenia form kształcenia opartych na ICT. W szczegółach przedstawia się to następująco:

Organizacja zajęć dla uczniów z zakresu:

· zajęć wyrównawczych z matematyki, chemii, geografii, języka angielskiego,

· kół zainteresowania: matematyka metodą eksperymentu, matematyka w grach – szachy, informatyka, technika, j. angielski, j. niemiecki, chemia, fizyka, kreatywność, przyroda,

· wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia logopedyczne, biofeedback.

Łącznie zrealizowanych zostanie 1114 godzin dodatkowych zajęć.

Szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu:

· wykorzystywania nowych metod kształcenia z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych,

· metody eksperymentu w procesie nauczania,

· wykorzystywania technologii ICT w nauczaniu metoda eksperymentu,

· RSA – HRV Biofeedback.

Łącznie zrealizowanych zostanie 58 godzin szkoleniowych dla 64 nauczycieli.

Doposażenie pracowni szkolnych, w tym:

· wyposażenie multimedialnej pracowni przedmiotów przyrodniczych w SP w Lubiewie i SP w Bysławiu,

· wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej w SP w Lubiewie i SP w Bysławiu,

· wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu przedmiotów przyrodniczych (chemiczno – fizyczne) w SP w Lubiewie i w SP w Bysławiu,

· zakup pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

· zakup drukarko – kopiarki dla SP  Lubiewo i SP w Bysław,

· zakup papieru i tonerów do realizacji zajęć.         

W ramach zakupu wyposażenia  szkoły  się o ponad 200 nowych urządzeń, tj. drukarko — kopiarki, mobilne katedry, laptopy, zestawy  urządzeń dostępowych typu terminalowego dla uczniów, zestawy monitorów, monitory interaktywne, rzutniki, laboratoria cyfrowe, zestawy do hydrostatyki i termodynamiki, szachy i zegary szachowe, mikroskopy, programy edukacyjne i wiele, wiele innych.

Obecnie, przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia oraz zapytanie ofertowe na szkolenia dla  nauczycieli.   Zakończenie projektu przewidziane jest na 30 czerwca 2023r.