Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Lubiewo
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych,
c) przeciwdziałania patologii i uzależnieniom,
d) turystyki i krajoznawstwa,
e) dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,

Składanie ofert w terminie do 20 stycznia 2020 roku, pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Gminy w Lubiewie
Hallera 9 , 89-526 Lubiewo,

biuro nr 15 (sekretariat) do godz. 11.00

Więcej informacji na BIP Gminy Lubiewo:

http://lubiewo.bip.net.pl/?c=6296