Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje
o przedłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

O dotację mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha i pH gleby poniżej 5,5. Dofinasowanie udzielane jest na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania!

Dofinansowanie dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Wypełniony elektronicznie i podpisany formularz wniosku wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź kuriera pod adres:

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz.

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym w terminie do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Limit środków na udzielanie dotacji w obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2020-2022 wynosi 11 mln 900 tyś., z którego w okresie od 2020 do 2021 roku udzielono dofinansowań o łącznej wartości 7 mln 420 tyś 682 zł.

Zasady wypełniania wniosków, ich rozpatrywania oraz wypłaty środków określone zostały w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej:
http://wfosigw.torun.pl/strona-415-ogolnopolski_program_regeneracji.html