Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza

do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych oraz z Funduszy Europejskich w ramach projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V), dla osób bezrobotnych powyżej 29 r ż., znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 r.ż., kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych (rozumiane jako osoby pozostające bez pracy 12 miesięcy i więcej, wliczając okres przed zarejestrowaniem w PUP) i o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe). WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH: 1-9 WRZEŚNIA 2022 r. MAKSYMALNA KWOTA REFUNDACJI TO: 25 000,00 ZŁ